Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka u Federaciji, dostigli su na kraju 2019. iznos od 19,4 milijarde KM. Ostvareni je rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 10,3 posto, u odnosu na godinu ranije, sa učešćem od 80,2 posto u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 769,3 miliona KM ili 8,7 posto i iznose 9,6 milijardi KM.

Od ukupnog iznosa, depoziti stanovništva iznose 9,9 milijardi maraka, dok su depoziti pravnih lica oko 9,5 milijardi, piše Biznisinfo. Samo u prošloj godini depoziti stanovništva porasli su za skoro milijardu KM, jer su na kraju 2018. iznosili devet milijardi.

Inače, u FBiH je na dan 31. decembar 2019. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa 533 organizaciona dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.659 osoba, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH iznosila je 24,2 milijarde KM i za 2,1 milijardu KM ili 9,6 posto je bila veća u odnosu na godinu ranije.

Profit 273,9 miliona KM

Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 31. decembrom 2019. godine zadovoljavajuća.

Na nivou bankarskog sektora u FBiH, prema izvještajnim podacima banaka, iskazan je pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 273,9 miliona KM, što je za 17,7 miliona KM ili 6,9 posto više u odnosu na 2018. godinu. Sve banke, osim jedne, iskazale su dobit u poslovanju.

  • Ukupni kapital banaka u FBiH iznosi 3,1 milijardu KM, što je za 160,3 miliona KM ili 5,4 posto više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.
  • Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i povećan je za 211,3 miliona KM ili 8,5 posto u odnosu na kraj 2018. godine.
  • Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH iznosi 17,9 posto i za 0,4 procentna poena veća je u odnosu na kraj 2018. godine, odnosno za 5,9 procentnih poena od zakonom propisanog minimuma od 12 posto.
  • Rizična aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH iznosi 19,6 milijardi KM i za 1,1 milijardu KM ili 6,1 posto je veća u odnosu na kraj 2018. godine.

Rast kredita

Krediti, sa učešćem od 62,8 posto u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 895,1 milion KM ili 6,2 posto, tako da iznose 15,2 milijarde KM.

Rast kredita ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, javnim preduzećima, bankarskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija i ostalih sektora.

Krediti odobreni pravnim licima ostvarili su rast za 348,8 miliona KM ili 4,7 posto, tako da iznose 7,8 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,4 posto. Krediti dati stanovništvu imaju rast za iznos od 546,3 miliona KM ili 8 posto, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,6 posto i iznose 7,4 milijarde KM.

  • Učešće NPL-a je smanjeno sa 8,5 posto na 7,6 posto, kao rezultat kreditnog rasta, aktivnosti na naplati i izvršenog otpisa.
  • Novčana sredstva iznose 7,6 milijardi KM ili 31,6% ukupne aktive i veća su za jednu milijardu KM ili 15,9 posto u odnosu na kraj 2018. godine.
  • Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2019. godine iznose 1,5 milijardi KM, sa učešćem u aktivi od 6 posto i povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 11,6 posto.

BiznisInfo

A.Osmičić