Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18) – prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (11) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 10/12) ministar za kulturu i sport i mlade, donosiODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje
programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu