Vlada FBiH na današnjoj sjednici donijela je više značajnih odluka.

Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija Federacija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine. 

– On sadrži ukupno 119 projekta, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.846,91 miliona KM, od čega se 8.221,08 miliona KM odnosi na kandidirane, 4.691,13 miliona KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1.934,70 miliona KM na odobrene projekte – navodi se u informaciji.

Kandidirani su oni projekti za koje nisu osigurani izvori financiranja u trenutku izrade programa javnih investicija.

U Nacrt za 2021.-2023. godinu uključeno je 58 kandidiranih ukupne vrijednosti 8.221,08 miliona KM. U 2020. godini kandidirana su i ocijenjena dva nova projekta: modernizacija vodnih usluga u BiH (za teritorij Federacije BiH), kojeg je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je predlagač Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Odobreni projekti, za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a među njima su izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, projekt energetske učinkovitosti i hitni projekt vezan za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa – pojašnjeno je.

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za raseljene osobe i povratnike, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Kako je navedeno u obrazloženju, u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, ovo ministarstvo je umanjilo iznos sredstava u okviru ovog programa.

Vlada FBiH danas je usvojila programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, a namijenjenih fondacijama za koje je nadležno Federalno ministarstvo kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM. 

Fondu za izdavaštvo je namijenjeno 550.000 KM, Fondaciji za bibliotečku djelatnost 330.000 KM, transfer za kinematografiju vrijedan je 1.660.000 KM, a za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjetnosti predviđeno je 558.000 KM – navedeno je.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o postupanju uprava društava, Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče po njenim zaključcima od 21.9.2018. i 27.6.2019. godine.

Danas su ove dvije uprave zadužene da, u skladu sa izvršenom procjenom tržišne vrijednosti nekretnina, uređaja i opreme NTF d.o.o. Ploče od 57.266.618,10 eura, nastave, svako u okviru svojih nadležnosti, proceduru iznalaženja mogućeg upisa i/ili evidentiranja procjenjenih vrijednosti u poslovnim knjigama ovih društava – pojašnjeno je.

Danas je usvojena informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Budžeta FBiH za 2020. godinu s ciljem uspostave sveobuhvatnog finansijskog mehanizma za projekte iz različitih oblasti od značaja za lokalni razvoj.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pripremi projedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 200.000 KM, radi udruživanja sredstava i njihove dodjele jedinicama lokalne samouprave – zaključeno je na sjednici Vlade FBiH.

Izvor:avaz