Ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović upriličio je danas prijem za predstavnike kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton. Predsjednike i dopredsjednike 13 kantonalnih boračkih saveza ministar Ahmetović i njegovi saradnici upoznali su sa programskim aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja u 2021. godini.

Ovom je prilikom dogovoreno da će predstavnici kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton i dalje biti aktivni sugovornici na donošenju svih propisa koji imaju za cilj poboljšanje položaja boračke populacije na području Tuzlanskog kantona.

Predstavnici kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za Tuzlanski kanton izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom za boračka pitanja i nadu da će se ta saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Programom rada Vlade Kantona za 2021. godinu Ministarstvo je planiralo da obezbijedi kontinuiranu primjenu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, uz obavezu utvrđivanja i provođenja politike, kao i primjene zakonskih i drugih propisa koje imaju za svrhu zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica sa ciljem zadovoljavanja stvarnih potreba, putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava.

Vizija Ministarstva za 2021. godinu ogleda se u činjenici da se aktivnosti ovoga organa odnose na dalje poboljšanje položaja branilaca i članova njihovih porodica, sa posebnim akcentom na osiguranju zdravstve zaštite, obezbjeđenje sredstava za stipendiranje i obavljanje volonterskog staža kao i osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

U kontekstu navedene vizije, Ministarstvo je planiralo i u 2021. godini pristupiti donošenju novih i predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa, čiji je krajnji cilj zaštita prava boraca i članova njihovih porodica i poboljšanja položaja u društvu.