Vlada je danas donijela više odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Na ime izrade vanjske hidrantske mreže u PŠ Vučkovci za JU OŠ „Mehmed-Beg Kapetanović” Srnice D. Gradačac koja je bila jedan od razloga zbog kojeg škola nije dobila upotrebnu dozvolu.

Vlada je, na današnjoj sjednici, odobrila 3.874,00 KM JU OŠ „Hamdija Kreševljaković” Kamberi Gradačac u svrhu naknade za tehnički pregled dograđenog dijela školskog objekta.

Također, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. U Program je uvrštena rekonstrukcija muškog i ženskog sanitarnog čvora u JU OŠ „Dr. Safvet-Beg Bašagić” Gradačac, te je i donesena odluka o odobravanju 6.000,00 KM za realizaciju ove aktivnosti.

Vlada TK / B1 TV