Vlada TK na današnjoj sjednici razmatrat će, između ostalog, i odluku o izmjenama i dopunama programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”. Osim ove tačke na dnevnom redu su i sljedeće tačke:

1. Razmatranje informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Tuzla

2. Razmatranje informacije o trajno oduzetoj robi na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Gradačcu s prijedlogom za njeno uništenje;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

4. Razmatranje izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona”, Savezu udruženja penzionera/ umirovljenika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Općinskog suda u Tuzli za potpisivanje ugovora i drugih zahtjeva za davanje saglasnosti i odobrenja pred Gradskim službama i javnim komunalnim preduzećima Grada Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona”;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti za postojanje potrebe za osnivanje nove visokoškolske ustanove “Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija Empirica Tuzla”;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija Građevinarstvo, oblast Građevinske konstrukcije na Rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Metodika nastave njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019/2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Troškovi manifestacija” Udruženju građana Kulturno umjetničko društvo “Župa Breške”;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona” Udruženju građana Srpsko kulturno prosvjetnom društvu “Prosvjeta”;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Troškovi manifestacija” Udruženju građana “Scena” Živinice;
Obrađivač: Ured premijera

17. Razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o dopuni zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-25024/19 od 08.08.2019. godine.
Obrađivač: Ured Vlade

Izvor:RTV Slon