Vlada TK je danas primila k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke o aktivnostima na uspostavi online nastave na JU Univerzitet u Tuzli.

Kako se navodi u informaciji, stepen implementacije online nastave varira u zavisnosti od fakulteta do fakulteta. Analizirajući podatke koje je dostavio JU Univerzitet u Tuzli na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Fakultetu elektrotehnike, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutskom, Mašinskom, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom i Tehnološkom fakultetu eNastavom su bili obuhvaćeni svi nastavni predmeti iz ljetnog semestra akademske 2019/20. godine kao i svi studenti.

Za ostale organizacione jedinice dio nastave koji je trebao biti realizovan u vidu prakse i vidu laboratorijske nastave na Medicinskom fakultetu, na Filozofskom fakultetu, na Farmaceutskom fakultetu, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i na Akademiji dramskih umjetnosti nije realizovan u proteklom periodu. Na ovu činjenicu su se referirali i studenti, prvenstveno Medicinskog fakulteta. I pored činjenice da je Ministarstvo i početkom ove krizne situacije nudilo Univerzitetu svoju pomoć u organiziranju online nastave, koju je Univerzitet odbio, Ministarstvo obrazovanja i nauke je po saznanju da se na određenim fakultetima ne odvija online nastava, ponovo ponudilo mogućnost unificirane platforme na što su ovaj puta određeni fakulteti i pristali.

U narednom periodu Ministarstvo će ponovno zatražiti od Univerziteta izvještaj o realizaciji online nastave, kao i stavove Senata JU Univerzitet u Tuzli o planu izvođenja ispita.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno Vlada je danas, od Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli zatražila informaciju o razlozima zašto se na svim fakultetima Univerziteta nije organizirala online nastava na unificiranoj platformi, po uzoru na platformu koja je korištena za online nastavu u osnovnom i srednjem obrazovanju. (RTVSlon)

A.Osmičić