Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Ovim Programom, u skladu sa nedavnim Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2020. godinu, predviđeno je ukupno 8.650.024,00, što je povećanje za 2 miliona KM, u odnosu na plan prije rebalansa budžeta. Od ovog iznosa 4.197.586,25 KM se odnosi na projekte planirane u 2020. godini, 3.133.297,69 KM na prenesene ugovorene obaveze za projekte iz 2019. godine, a 1.319.140,06 KM za projekte za koje je pokrenuta procedura javne nabavke u 2019. godini. Između ostalih, od aktivnosti koje su planirane za 2020. godinu, za posebne aktivnosti upravljanja vodama odnosno finansiranje i sufinansiranje anuiteta i kamata za kredite korištene za projekte vodosnabdijevanja u Gradačcu, Srebreniku, Čeliću, Teočaku i Kalesiji ove godine je planirano 1.192.000,00 KM, a preostala sredstva u iznosu od 3.005.586,25 KM su planirana na poziciji rezerve, te će se o njihovom rasporedu naknadno odlučivati.