Danas je održana 40. redovna sjednica Vlade TK.

237.000 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela ukupno 237.000,00 KM, koliko je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirano za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata. Za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva je planirano 55.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 50.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koji zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice je predviđeno 40.000 KM, dok su za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirane 54.000 KM.
Donesenim programom precizirani su i kriteriji za bodovanje projekata, a na osnovu čega će se izvršiti raspodjela sredstava.

204.800 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

Vlada je danas donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih”. Za ove namjene Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je predviđeno 204.800,00 KM. Program obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, za što su planirane 94.800,00 KM, sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju , za što je planirano 90.000,00 KM, te sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja za što je planirano 20.000,00 KM.

Rezervisanje namjenskih sredstava
Vlada je danas donijela Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini, kojim je od ukupnog iznosa Vlada u 2020. godini planirala finanasiranje onih obaveza koje su preuzete u prethodnom periodu, a iznos od nešto više od 5,1 miliona KM je rezervisan za eventualni odgovor i sanaciju posljedica koje će izazvati pandemija corona virusom.
Naime, Programom su utvrđeni prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu u ukupnom iznosu od 10.751.172,00 KM, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2020. godinu. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada procijenjen je u iznosu od 4.264.158,17 KM, prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz 2019. godine iznose 6.487.013,83 KM.

Podrška poljoprivrednim proizvođačima za provedbu proljetne sjetve
Vlada je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, ove godine je planirano 4,5 miliona KM.
Pravilnikom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je propisano da pravo na novčanu podršku za troškove poticanja proljetne sjetve imaju klijenti – jedinice lokalne samoupravne koje sufinansiraju programe pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve, te da sufinansiranje od strane klijenata pored budžeta jedinica lokalne samouprave može osigurati i kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Imajući u vidu navedeno, uvažavajući trenutnu situaciju i potrebe povećanja obim poljoprivredne proizvodnje i sigurnost prehrane stanovništva Tuzlanskog kantona, a u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica stanja nesreće po poljoprivredu ovog Kantona,
planirano je 1.300.000,00 KM za realizaciju projekata od značaja za kanton, kojim će se obezbijediti sufinansiranje troškova poticanja proljetne sjetve. Sredstva će se rasporediti na način da će se svakoj jedinici lokalne samouprave općinama i gradovima dodijeliti po 100.000,00 KM za različite projekte poticanja proljetne sjetve u 2020. godini. Imajući u vidu i planirani program Federacije Bosne i Hercegovine, ova sredstva, koja je danas lokalnim zajednicama dodijelila Vlada Tuzlanskog kantona, omogućit će im da dodatno od Vlade Federacije povuku dodatnih 100.000,00 KM, čime će ukupno raspolagati sa po 200.000,00 KM za poljoprivredne poticaje.
Preostala sredstva u Kantonalnom Budžetu, iznosu od 3.200.000,00 KM, planirana su kao Rezerva, te će biti raspoređena nakon što se utvrde prioritetne vrste proizvodnje koje su u najvećoj mjeri pogođene navedenim stanjem nesreće.


1,3 miliona KM za kontinuirano pružanja zdravstvenih usluga u situaciji pandemije

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o kriterijima, namjeni i iznosu potrebnih inicijalnih sredstva javnim zdravstvenim ustanova na području Tuzlanskog kantona. Ukupna inicijalna sredstva za ove namjene predviđena su u iznosu do 1.300.000 KM. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, namjena i iznos potrebnih inicijalnih sredstva, koja se imaju obezbjediti javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u cilju osiguranja kontinuiranog (nesmetanog) pružanja usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u situaciji pandemije virusa COVID 19. Kriterij za raspodjelu sredstva utvrđen je na bazi broja medicinskog osoblja angažovanog u javnim zdravstvenim ustanovama na prevenciji i suzbijanju virusa COVID 19, korigovan za broj osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i minimalnog iznosa inicijanih sredstva potrebnih po zdravstvenoj ustanovi.

Izvor: VLADA TK