Jučer je održana 28. redovna sjednica Vlade TK, neke od Odluka.

Mjere za smanjenje zagađenja

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Razlog donošenja predmetnog Zakona je potreba da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom,u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Pored toga propisano je i da općinsko/gradsko vijeće može posebnim aktom osloboditi od obaveze plaćanja komunalne naknade i druge korisnike komunalnih usluga, osim onih koji su po Zakonu već oslobođeni plaćanja. Također, izmjenama je dodata mogućnost obavljanja komunalne djelatnosti, putem javno-privatnog partnerstva.

Za boračko invalidsku zaštitu 14 miliona KM

Vlada je donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2020. godini. Na ovaj način planirana je raspodjela 13.740.000 KM, koliko je Budžetom TK predviđeno za ovaj vid zaštite. Najveći dio finansijskih sredstava je izdvojen za egzistencijalnu novčanu naknadu prema odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, zatim za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, stipendiranje, obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, jednokratne pomoći branilaca i članova njihovih porodica. Donošenjem ovoga Programa, započet će realizacija podnijetih zahtjeva branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku kojom se, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pokreće postupak smjene direktora Uprave policije Dževada Kormana iz razloga što je rad direktora Uprave policije za 2019. godinu ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava”. Odlukom se također traži od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi saglasnost za konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije.

Vlada je donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu). Ovim programom 1.000.000 KM je predviđeno za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona prema Ugovoru sa BBI Bankom, dok je 191.815 KM je predviđeno za subvencioniranje dijela kamatne stope na kredite iz ranije kreditne linije Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo. Za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovim sastavu koje su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu, a koji imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona predviđeno je 200.000 KM.

Na sjednici Vlada je izmijenila Odluku o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, te obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da ovim osobama ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2020. godine. Dakle, radi se o prolongiranju ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2020. godini.