Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila svoj Program rada. Kako se još ne nazire kraj globalnoj pandemiji korona virusa, politika koja će se provoditi temeljit će se i na definisanju adekvatnih odgovora na ovu krizu u mnogim sektorima, a prvenstveno u zdravstvu, privredi i obrazovanju.

I u narednom periodu pratit će se provođenje Akcionog plana Tuzlanskog kantona za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „COVID 19″. Politikom unapređenja sistemskog i regulatornog okvira za borbu protiv korupcije Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazuje da za borbu protiv korupcije postoji njena čvrsta politička opredijeljenost.Djelovanje Vlade Tuzlanskog kantona, temeljit će se na značajnim strateškim dokumentima i akcionim planovima za njihovo provođenje, koje će Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojiti u prvom kvartalu 2021. godine. Tu se na prvim mjestima misli na Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, Strategiju prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina i Strategiju za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024. godina.

Operacionalizacija ovih strateških dokumenata potvrdit će opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona da u središtu svog djelovanja u narednom periodu ima održiv ekonomski razvoj na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije, razvoj inkluzivnog, prosperitetnog i modernog društvenog sektora,resursno efikasan i održiv infrastrukturni i prostorni razvoj u funkciji zaštite okoliša, efikasnu javnu administraciju u funkciji unapređenja kvaliteta života građana i privlačenja investicija u svim aspektima razvoja, te digitalizaciju ekonomije i javnih usluga.

Prema Programu, Vladina aktivnost će se temeljiti na dva vrijednosna sistema, i to: borbi protiv korona virusa i COVID-19, te transparentnosti Vladinog djelovanja i razvijanja povjerenja javnosti.

Uz navedene vrijednosne sisteme, Vlada će posebno biti posvećena fiskalnoj konsolidaciji, porastu budžetskih prihoda i održivom zapošljavanju, navedenim strateškim fokusima, snaženju kvaliteta obrazovnog sistema, adaptaciji i rekonstrukciji ustanova socijalne zaštite, prostornom planiranju i pažnji na zaštiti okoliša, te traženju rješenja za ravnomjerniju pripadnost i pravedniju raspodjelu javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine.