Cilj projekta „Poslovanje bez korupcije” kojeg provodi Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine jeste doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji, istaknuto je na press konferenciji na kojoj su predstavljene do sada provedene aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Aktivnosti se odnose na izmjenu postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavu web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć te pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima.  

„UPFBiH je među članovima provelo anketu o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije u realnom sektoru FBiH, te je zaključeno da korupcija sa kojom se poslodavci susreću u svakodnevnom poslovanju predstavlja veliku prepreku i da ima izrazito negativan efekat na sigurnost poslovanja, investiranja, otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja preduslova za fer tržišno nadmetanje. Rezultati ukazuju da se svaki drugi poslovni subjekt ili 58 posto ispitanika često susreće sa korupcijom, a čak 70 posto ispitanika je imalo slučaj traženja mita od strane uposlenika u javnom sektoru u proteklih 12 mjeseci. Razlog za visoku stopu neprijavljivanja korupcije od strane poslovnih subjekata, 63 posto, u prvom redu je strah od osvete i ubijeđenost u beskorisnost njenog prijavljivanja”, kazao je koordinator projekta Husein Al-Baldawi.

UPFBiH je u saradnji sa pravnim stručnjacima pripremilo tekst Nacrta zakona o  jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora, te pripremilo nacrte Zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima FBiH i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Zakonski okvir potrebno je suštinski izmijeniti, a predložene izmjene se odnose na uređivanje odgovornosti državnih službenika i inspektora, kao i definiranje različitih procedura (izvođenje inspekcijskog nadzora) čime će se smaniti mogućnost da državni službenici, a naročito inspektori, budu izloženi korupciji te usklađivanje odredbi zakona koji se međusobno prepliću, kao i usklađivanje zakona na svim nivoima.

„Predloženi Nacrt zakona o jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora će osigurati snažniju koordinaciju između inspekcija na različitim razinama vlasti i poslodavaca, kontrolu inspekcija na temelju ‘procjene rizika’, kao i da se postupci inspekcije temelje na kontrolnim listama u skladu s propisima  Europske unije i ‘najboljom praksom’ sa kojima se inspekcijski postupci usklađuju i standardiziraju. Također će osigurati poduzimanje identičnih postupaka i koraka u postupku inspektora u procesu provođenja inspekcijskog nadzora, standardizaciju kvaliteta rada inspektora, bolje vođenje evidencije prethodnih kontrola i nadzora poslovnog subjekta koji je pregledan, kako bi se smanjilo moguće ponavljanje nepotrebnih kontrola te mehanizme utvrđivanja odgovornosti inspektora”, naglasio je Al-Baldawi.
UPFBiH je uspostavlja web platformu „Poslovanje bez korupcije” koja će krajem februara biti puštena u probni rad. Platforma će omogućiti anonomnu prijave korupcije, besplatnu pravnu pomoć članicama UPFBiH u vezi s borbom protiv korupcije, kao i pregled svih propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije, bazu podataka prijava korupcije te različite edukativne materijale.

„Posebna pažnja posvećena je zaštiti anonimnosti prilikom prijavljivanja korupcije kako bi se potencijalni zviždači ohrabrili da prijavljuju korupciju sa kojom se sureću”, kazao je Al-Baldawi.

Ovaj projekat se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Analiza rezultata ankete o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije u realnom sektoru FBiH