Federalno ministarstvo poljoprivrede raspisalo  je Javni poziv za poticanje jesenje sjetve pšenice, raži i ječma u Federaciji BiH za tekuću 2020. godinu. Pravo da se prijave na ovaj konkurs imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno, gradovi i općine u FBiH, a koje sufinansiraju programe poticanja jesenje sjetve. 

Podnosioci zahtjeva trebaju popuniti tražene obrasce (možete ih naći na ovom LINKU) i ispunjavati određene kriterije. Moraju biti upisani u Registar klijenata, zatim lokalna samuoprava trebalo bi da sufinansira program jesenje sjetva, a sve obaveze iz prošle godine da su uredno izmirene. U slučaju da nisu, neophodno je da bude sklopljen sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave FBiH ili kod Uprave za indirektno oporezivanje.

Troškovi kupovine roba, materijala ili plaćanje usluga potrebno je da budu u skladu sa realnim cijenama na tržištu. Od ostale dokumentacije, podnosioci su u obavezi dostaviti popunjen prijavni obrazac, dokaz da je sufinansiran program poticanja jesenje sjetve iz budžeta grada ili općine ili kroz potporu iz kantonalnog budžeta. Trebalo bi priložiti i dokaz o izmirenim obvezama za 2019. godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH. Kada su ispunjeni svi navedeni zatjevi, na kraju priložiti i dokaz o uplati federalne upravne takse.

Traženi dokumenti trebaju biti dostavljeni kao originali ili kao ovjerena kopija. 

Potpisivanje Sporazuma nakon ispunjavanja svih kriterija

Prije nego što se potpiše Sporazum o realizaciji programa poticanja jesenje sjetve, korisnici su obavezni dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za proljetnu sjetvu, sa kompletnom dokumentacijom (na ovom LINKU možete je pronaći)

Ukoliko suispunjeni svi kriteriji iz Javnog poziva, resorno ministratsvo zaključuje Sporazum o poticanju predstojeće sjetve sa jedinicama lokalne samouprave. Na ovaj način preciziraju se nadležnosti, obaveze, odnosi i visina potpore. 

Rezultati poziva biće objavljeni na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. Konkurs je otvoren 20 dana nakon njegovog objavljivanja, odnosno, od 25. septembra i može se naći u dnevnoj štampi: “Dnevni Avaz”, “Oslobođenje” i u “Dnevnom listu”.

Prijave slati preporučenom poštom

Prijave sa traženom dokumentacijom, podnose se preporučenom poštom na adresu: 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ulica: Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo, sa naznakom: “Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu”.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.