Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. i 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2019/2020. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2019. godinu;
Obrađivač: Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija pristiglih po Javnom pozivu za Medije


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Troškovi manifestacija” Udruženju policije “Manevarac” Tuzla;
Obrađivač: Ured premijera

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo obrazovanja i nauke.

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o realizaciji Plana implementacije Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem šest saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti na Fakultetu elektrotehnike;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


17. Razmatranje prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Ured Vlade

18. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović