Na osnovu odredbi člana 20. stav (1) i (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:11/20 i broj: 02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine) u daljem tekstu: Odluka, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu, sačinjava:

RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova čije su prijave blagovremene i potpune