Zbog potrebe usklađivanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021. – 2027. godine te propisima o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH, a posebno u odnosu na dopune Uredbe o izradi strateških dokumenata u BiH koja je propisala da postupanje institucija svih nivoa vlasti u FBiH po Uredbi počinje od 1.1.2022. godine, Vlada Federacije BiH je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi produženja važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015.-2020. za još jednu godinu, odnosno do kraja 2021. godine.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, za Vladu FBiH pripremi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja poljoprivrednog sektora za period 2021.-2027. godine, na osnovu koje će se pokrenuti i do kraja 2021. godine završiti aktivnosti na izradi nove poljoprivredne strategije.