Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije održalo je redovnu, 57. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, prihvatilo informaciju o pregledu stanja tržišta telekomunikacija u BiH za 2019. godinu.

Ukupan prihod ostvaren na tržištu telekomunikacija BiH u 2019. godini iznosio je oko 1,240 milijardi KM, što predstavlja pad od 2,05 % u odnosu na prethodnu godinu.

U bruto nacionalnom proizvodu – BNP, prihodi od tržišta telekomunikacija u 2019. godini u BiH imali su udio od 3,54 %.

Broj korisnika usluge fiksne telefonije je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, dok je u segmentu mobilne telefonije i internetskih usluga ostvaren porast broja korisnika.

Vijeće je odobrilo da se na Javne konsultacije u trajanju od 21 dan uputi nacrt Pravila o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga i Odluka o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Pravilom se propisuju detaljna pravila s ciljem osiguranja dosljedne primjene politike primjerenog korištenja koju operatori mogu primijeniti na potrošnju regulisanih maloprodajnih usluga rominga.

Vijeće je na današnjoj sjednici razmatralo inicijativu za regulisanje servisa emitovanja i telekomunikacija u BiH putem Interneta, te je zadužilo Agenciju da u narednom periodu pripremi detaljnu analizu o potrebi i mogućnosti regulacije u ovoj oblasti.

Također, Vijeće je u skladu sa svojim ovlaštenjima donijelo odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za sve članove Upravnog odbora BHRT-a, obzirom na činjenicu da Parlamentarna skupština BiH nije izvršila imenovanje članova Upravnog odbora BHRT-a, na osnovu rang liste koje je Vijeće Agencije dostavilo 04.01.2021. godine.

Na kraju, Vijeće je razmatralo o žalbama u drugostepenom postupku.

(RTV Slon)