Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite i koje će se primijenjivati zavisno od njihovog donošenja. Preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti i treninge u kontekstu COVID-19:

U svim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i
u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumijevaju sljedeće:
– Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19
(materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba)
o Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica
o Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja
o Mjere zaštite karakteristične za COVID-19
o Mjere zaštite karakteristične za djelatnost
Preporuke se odnose na individualnu rekreaciju (na otvorenom, u fitnes klubovima, teretanama i
sl.), kao i na treninge profesionalnih i amatera sportista.
Mjere prevencije u kontekstu COVID-19

Organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti i treninga moguća je samo u objektima u kojima su
osigurani svi uslovi propisani važećim propisima, te u skladu s preporukama vezanim za epidemiju
COVID -19.
Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa
standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog
prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl., što češće
dezinficirati u toku dana. Zajedničke prostorije kao što su svlačionice i toaleti dezinficirati što
češće, u zavisnosti od broja korisnika.
Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili
prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku
ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
Insistirati na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i korisnika/sportista. Na
ulazima, i na više mjesta u objektu, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za
dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i korisnicima.
Na ulazima postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.
Sva individualna oprema za vježbanje se mora dezinficirati na početku radnog vremena i nakon
korištenja svakog sportiste/rekreativca. Posebnu pažnju obratiti na rukohvate i druge površine koje
se dodiruju prilikom upotrebe.
Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sva
vidljiva mjesta.
Ne preporučuje se korištenje tuševa u sklopu objekta.
Strogo je zabranjeno pljuvanje prilikom treninga/vježbanja.
Svi korisnici moraju imati vlastite boce za tekućinu koju koriste samo oni, kao i bilo kakve druge
lične potrepštine.
Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru.
U zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10-15m2.
Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora
biti što veća, a najmanje 2 m. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 m.
Preporučuje se da se treninzi i rekreativne aktivnosti organizuju samo po principu unaprijed
zakazanih termina, i da se vodi evidencija o prisustvu osoba.
Zbog kontrole broja korisnika preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće.
Prilikom ulaska i izlaska mora se održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.
Ukoliko u sklopu objekta postoje ugostiteljski objekti, treba se pridržavati preporuka datih za
ugostiteljske objekte.
U zajedničkim prostorima onemogućiti nepotrebno zadržavanje.
Preporučuje se da uposlenici/treneri nose zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada.
Uposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti
da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.
Prilikom zakazivanja termina korisnika/sportistu pitati da li je u zadnjih par dana imao simptome
COVID -19 (kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu). Osobama koje imaju ove simptome
ne dopustiti pristup.

Preporuke za individualnu rekreaciju na otvorenom

Za stanovništvo se preporučuje individualna fizička aktivnost u domu ili na otvorenom prostoru
zbog unapređenja zdravlja i održavanja zdrave tjelesne mase.
Prilikom rekreacije na javnim prostorima neophodno je pridržavati se standardnih preporučenih
mjera i održavanja fizičke distance.