Predstavljene aktivnosti „ Programa za doznake i plaćanja „ u Gradačcu

645

Grupacija Svjetske banke na globalnom nivou provodi Program za doznake i plaćanja (RPP) koji finansira Švicarska Vlada s ciljem implementacije Međunarodnih principa za doznake Svjetske banke.

Program ima višestruku korist za građane, jer kroz direktan rad sa primaocima i pošiljaocima doznaka, regulatorom bankarskog sektora i finansijskim institiucijama, značajno doprinosi poboljšanju položaja korisnika doznaka, jeftinijim i transparentninjim uslugama i efikasnijoj pravnoj zaštiti kod korištenja servisa prenosa novca. Navedeno doprinosi i većoj finansijskoj uključenosti građana, te odgovornijeg pristupa doznačenom novcu.

U proteklom periodu u Gradačcu su organizovane šest fokus diskusija sa građanima – primaocima doznaka, kako bi se direktno saznala njihova očekivanja, izazovi, stavovi i prijedlozi za poboljšanje njihovog položaja unutar finansijskog sistema.

Na ovom sastanku osim predstavnika svih banaka koje posluju u Gradačcu prisustvovali su i predstavnici Centralne banke BiH, Agencije za bankarsvo i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – odsjek za iseljeništvo.

Važan preduvjet u postizanju navedene svrhe opisanih aktivnosti predstavlja i uključivanje bh. građana iz inostranstva – pošiljalaca doznaka, u cilju prikupljanja informacija o njihovom pložaju, stavovima, izazovima i prijedlozima kako bi na jedan sveobuhvatan način sagledali potrebe unaprjeđenja sistema prenosa novca.

Anketiranjem pošiljalaca i realizacijom izvještaja o stanju i pložaju pirmaoca i pošiljaoca novca iz Gradačca, stvoreni su uslovi za ukljičivanje viših nivoa vlasti (Centralna banka BiH, entitetska Agencija za bankarstvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – sektor za iseljeništvo) u indentifikaciji prioriteta rada koji će omogućiti transparentniji i jeftiniji sistem prenosa novca za sve korisnike i pošiljaoce doznaka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zaključci s ovog radnog sastanka u Gradačcu su da vrijednosti saradnje sa općinom Gradačac i njenim stanovništvom se ogleda upravo u činjenici da su iskustava i stavovi građana iz Gradačca polazne osnove budućih aktivnosti na višim nivoima vlasti.

B1TV / Izvor :gradacac.ba
h