Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 12.04.2021.godine iznosio je 520.701. Ovaj broj veći je za 1.508 zaposlenika u odnosu na podatak od 05.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.193.  

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 12.04.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Stanje broja zaposlenih na dan 12.04.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama.

U Gradačcu po prebivalištu osiguranika zaposleno je 9.271 osoba,a po sjedištu poslodavca 8.804 osobe.