Vlada je danas dala saglasnost na Program Zavoda zdravstvenog osiguranja    Tuzlanskog kantona dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID 19. Ovim Programom utvrđeno je 1,3 miliona KM bespovratnih sredstava koja će se dodijeliti ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini, a na ime nabavke ličnih zaštitnih sredstva radnika u javnim zdravstvenim ustanovama, sredstva za dezinfekciju objekata i radnih površina, kao i povećani angažman timova u javnim zdravstvenim ustanovama u cilju suzbijanja i širenja virusa COVlD 19, a koji se odnosi na rad i materijalne troškove. Shodno programu, Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli bit će dodijeljeno 370.000 KM, Općoj bolnici u Gračanici 70.000 KM, Centru za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ u Gradačcu 35.000KM, Zavodu za javno zdravstvo TK 17.000 KM. Kada su u pitanju domovi zdravlja, Domu zdravlja u Tuzli dodijelit će se 194.000 KM, Živinicama 130.000 KM, Lukavcu 100.000 KM, Gračanici 66.000 KM, Srebreniku 65.000 KM, Gradačcu 63.000 KM, Kalesiji 49.000 KM, Banovićima 40.000 KM, Sapni 21.000 KM, a Teočaku, Čeliću, Doboj Istoku i Kladnju po 20.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona o provedenim aktivnostima, a u vezi sa osiguranjem objekata za karantinski smještaj, kao i preduzetim mjerama i aktivnostima radi sprječavanja širenja koronavirusa u Tuzlanskom kantonu. Također, Vlada je danas donijela odluku kojom se kao prijedlog za karantin utvrđuje objekat Studentskog doma 1. (Paviljon 1) u vlasništvu Javne ustanove Univerzitet u Tuzli.  U ovaj objekat će se smještati osobe nad kojima se provodi mjera ograničavanja kretanja i omogućavanja medicinskih pregleda osoba koje su bile ili za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa osobama koje imaju bolest izazvanu novim koronavirusom (COVID 19).

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2019. godinu. Iz Izvještaja je vidljivo da je Dom u svom bejbi i školskom odjelu, kao i drugim uslugama, koje su nastale kao posljedica transformacije usloga Doma: prihvatilište za djecu, materinski dom, dnevni centar za djecu, mobilni tim i centar za savjetovanje i edukaciju tokom 2019.godine uspješno realizirao sve pralnirane aktivnosti. Također, analizom finansijskog izvještaja utvrđeno je da su sredstva namjenski utrošena za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva finanasija o uštedama u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je, na današnjoj sjednici prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim se nact podržava, uz određene primjedbe i prijedloge nevedene u samom Mišljenju.

Vlada je danas odobrila sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“. Na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić odobreno je 5.827,61 KM.

Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova predviđenih Zakonom o šumama u iznosu do 1.363.923,39 KM.

S ciljem poštivanja odredaba sporazuma koje je Vlada potpisala sa sindikatima, a time i usklađivanja koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona sa koeficijentima koji su propisani Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine Vlada je danas donijela odluke o izmjenama odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona, te dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je prihvatila tekstove aneksa sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u osnovnoj i srednjoj školi, koji će se  potpisati između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, odnosno Sindikata srednjeg i visokog  obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu realizacije projekta „Rekonstrukcija stolarije i centralnog grijanja na centralnom objektu JU OŠ „Višća“ Živinice“, ovoj osnovnoj školi Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini je donirala 85.125,54 KM.

Vlada je danas zadužila sva ministarstva u Vladi Tuzlanskog kantona da od menadžmenta kantonalnih agencija, direkcija, zavoda, vanbudžetskih fondova, preduzeća, javnih ustanova, izuzev osnovnih i srednjih škola, iz resorne nadležnosti nad kojima nadzor vrše Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona i javnih zdravstvenih ustanova koje se ne finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno koje se finansiraju iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ili na drugi način, pri čemu se misli i na JZU-e Domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona, prikupe i Vladi Tuzlanskog kantona u roku od 20. dana dostave podatke o mjesečnom iznosu osnovne plaće, iznose najniže i najviše plaće isplaćene u 2019. godini, iznos pojedinačnih dodataka na plaću, bonusa, položajnih dodataka, rada preko norme, prekovremenog rada i drugog rada van redovnog rada, kao i iznos ostalih nepomenutih naknada, bonusa i drugih davanja za direktore, članove uprave, druge rukovodioce i savjetnike u 2019. godini.

Vlada je današnjim izmjenama svog ranije donesenog Zaključka danas preciznije defnirala radno vrijeme i način organizacije rada u Vladi Tuzlanskog kantona, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravama i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Tuzlanskog kantona, a s ciljem prevencije širenja zaraze virusom COVID-19.

Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2020-2030.godine. Izmjena se odnosi na izmjenu preciziranog roka (30.04.2020.godine) novim rokom koji je 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće uzokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas donijela odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona i direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas usvojila prijedlog Ministarstva za kulturu, sport i mlade, te zadužila Ministarstvo finansija da prilikom izrade planiranih izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog  kantona za 2020. godinu planiraju uvećanje sredstava na poziciji Radio televizija Tuzlanskog kantona u iznosu od 200.000,00 KM, a koja bi bila usmjerena isključivo za opremanje studija uništenog u požaru i nabavku studijsko-režijske televizijske opreme.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, te provođenje postupka po javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

480.200,00 KM za podršku povratku prognanih osoba

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Podrška povratku prognanih lica“. Za ove namjene Kantonalnim budžetom za 2020. godinu je planirano 480.200,00 KM, od čega je, prema iskazanim potrebama za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimuma uslova za smještaj raseljenih lica 200.000,00 KM planirano za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima. Za projekte održivog povratka je planirano  260.200,00 KM, te 20.000,00 KM za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji. Uslovi za dodjelu sredstava su da se radi o mjesnim zajednicama/naseljima/udruženjima u kojima žive, odnosno, čiji su članovi povratnici ili da se radi o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja.

Inicijalna sredstva za pomoć privrednim subjektima

Radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju subvencioniranja kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 2.670.000,00 KM. Radi se o dijelu predloženih ušteda koji su dostavili budžetski korisnici, a ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2020. godinu. Uz postojeća sredstva, koja su već ranije planirana, sada se na ovoj poziciji nalazi oko 4 miliona KM, uz što se očekuje osiguranje oko 100 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava koji će biti stavljeni na raspolaganje privrednim subjektima Tuzlanskog kantona.

Povećanje iznosa za adaptaciju Centra za autizam

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „Centar za autizam Tuzla“. Ovim aneksom osiguravaju se dodatna finansijska sredstva za realizaciju II faze . Naime, Ministarstvo je sa Udruženjem roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ ranije potpisalo Sporazum o načinu realizacije Projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta „Centar za autizam Tuzla“. Spomenutim Sporazumom sa Udruženjem bilo je predviđeno 150.000,00 KM za prvu fazu, a kako se uskoro očekuje i početak druge faze neophodno je iznos od prvobitno planiranih 150.000 KM, zamijeniti iznosom od 591.000,00 KM, sa koliko finansijskih sredstava se trenutno raspolaže za ove namjene.

U martu evidentirano 728 migranata u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za mart 2020. godine. Na području Tuzlanskog kantona u martu 2020. godine je evidentirano 728 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil, u Službi za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla. Prema državi porijekla evidentiranih migranata, najveći broj dolazi iz Pakistana (486), zatim Afganistana (153), Bangladeša (31), Maroka (14), Indije (11), Irana i Sirije po 7, Alžira 6, Iraka 4 i Libije 3. U posmatranom vremenskom periodu evidentirano je 19 sigurnosno interesantnih dogadaja u kojim su učestvovali migranti. Četiri događaja su zadokumentovana podnošenjem izvještaja o učinjenih 6 krivičnih djela. Radi se o po jednom krivičnom djelu nanošenje teških tjelesnih povreda u pokušaju, otuđenje tuđe stvari, narušavanje nepovredivosti doma, razbijnička krađa, te dva djela razbojništva. U ovoj informaciji naveden je i niz aktivnosti koje su Ministarstvo unutrašnjih poslova TK i Uprava policije poduzeli u proteklom periodu iz čega je vidljivo da se kontinuirano poduzimaju naložene službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti na našem kantonu.

Vlada TK