Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva provodi projekat izrade Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godine. U okviru projekta realizuju se i radionice sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija na kojima aktivno učešće uzimaju i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) pružajući vlastite inpute bazirane na iskustvima u radu sa mladima u oblasti zapošljavanja i preduzetništva.

Nedavno je održana  radionica na kojoj su prezentirani situaciona analiza, kao i nalazi ankete o problemima i potrebama mladih na području Tuzlanskog kantona, te SWOT matrica. Također, izvršena je i identifikacija odnosno usvajanje strateških ciljeva.

Interesantno je napomenuti da nalazi provedene ankete o problemima i potrebama mladih na području Tuzlanskog kantona, koja je obuhvatila preko 1.500 ispitanika u dobi između 15 i 30 godina ukazuju da su najveći problemi mladih na području ovog kantona: zagađenost zraka (79,6% anketiranih mladih iskazuje ovaj problem), uticaj politike na život (71,9% mladih) i troškovi života (70,8% mladih).

Proces izrade Strategije za mlade Tuzlanskog kantona ulazi u fazu pripreme projektnih prijedloga odnosno izrade akcionog plana za realizaciju projekata i aktivnosti koji će doprinositi ostvarenju definisanih strateških ciljeva.

Izvor:RTV Slon