Već pune dvije godine, organizacije civilnog društva u Gradu Tuzla i Tuzlanskom kantonu, svojim humanitarnim radom preuzele su na svoja pleća veliki dio obaveza i odgovornosti koje treba da riješi država u vezi pružanja pomoći ljudima u pokretu i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Koordinaciona grupa za pomoć ljudima u pokretu, koju čini preko 20 lokalnih i međunarodnih organizacija sa aktivnostima na području Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona, održala je 5.marta, svoj redovni mjesečni sastanak na kome su doneseni sljedeći zaključci:

 1. Tražimo od svih nivoa vlasti, kao i od građana Tuzlanskog kantona da uvaže značaj humanitarnog rada organizacija i volontera koji svakodnevno pružaju pomoć za preko 400 migranata na autobuskoj stanici u Gradu Tuzla u vidu osiguranja hrane, odjeće i obuće, higijenskih potrepština, prve pomoći, ali i smještaja u privremenim dnevnim centrima  koje obezbjeđuju organizacije civilnog društva, ali i privatna lica.  Ovakva pomoć je od ogromnog značaja za cijelu državu, jer predstavlja prelazno rješenje koje nikako ne može biti zamjena za konačno riješenje po pitanju brige o ljudima u pokretu, koja postaje sve kritičnija ne samo u Tuzli, nego i cijelom Tuzlanskom kantonu.
 2. Tražimo od lokalnih i kantonalnih vlasti da što prije, u dogovoru sa Ministarstvom sigurnosti BiH, identifikuju adekvatnu lokaciju za smještaj migranata koji trenutno borave na autobuskoj stanici u Gradu Tuzla, čime će se riješiti trenutni problemi na ovoj lokaciji, sa kojima se svakodnevno suočavaju naši humanitarni radnici.  Mnogo je lakše kontrolisati i koordinirati svaku vrstu pomoći ljudima u pokretu u zvaničnom Prihvatnom centru za migrante, nego ih ostaviti da borave u neljudskim uslovima na autobuskoj stanici, kako je to sada slučaj.
 3. Dok se ova situacija ne riješi, tražimo od svih nivoa vlasti, kao i od građana Tuzlanskog kantona da uvaže napore organizacija civilnog društva koje osiguravaju privremeni dnevni smještaj za ljude u pokretu (Wave, Pomozi.ba, PUŽ), u kojima je trenutno smješteno preko 100 osoba u najvećoj potrebi (majke sa maloljetnom djecom i bolesni). Sve osobe u ovim centrima imaju redovne obroke, higijenske potrepštine, ali i dnevne aktivnosti koje značajno utiču na poboljšanje njihovog psiho-socijalnog stanja. Svi dnevni smeštaji imaju svoj kućni red i vodi se računa o svim mjerama sigurnosti za migrante, volontere i građane TK.
 4. Tražimo uspostavljanje redovne komunikacije i uske saradnje sa Skupštinom i Vladom TK, resornim Ministarstvima u TK, Gradskim vijećem Tuzla i Gradonačelnikom Grada Tuzle, a po potrebi i drugih gradova, kao i nadležnim javnim institucijama na lokalnom i kantonalnom nivou. Svi su pozvani da imenuju svoje predstavnike za učešće na redovnim koordinacionim i tematskim sastancima za pomoć ljudima u pokretu u TK.
 5. Tražimo od Skupštine TK da obezbjedi nastavak sufinansiranja organizacija Merhamet-u i MFS- Emmaus-u koje obezbjeđuju preko 800 obroka dnevno za migrante na autobuskoj stanici u Tuzli, kao i u gore pomenutim privatnim i dnevnim centrima za migrante.
 6. Tražimo od Vlade TK i resornog Ministarstva da obezbjedi sredstva i resurse za transport migranata od privremene stanice prve pomoći do zdravstevnih ustanova radi pružanja primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
 7. Tražimo od Skupštine TK da zahtjeva od Ministarstva sigurnosti BiH produženje protokola o saradnji sa MFS-Emmausom kako bi se mogao nastaviti eventualni prihvat maloljetnika – migranata, dok se ne iznađe drugo sistemsko riješenje.
 8. Tražimo od Skupštine TK da putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK utiče na sve Centre za socijalni rad u TK, da poduzmu odgovarajuće mjere reakcije i zbrinjavanja maloljetnika bez pratnje. Bez obzira da li se radi o domaćem ili stranom državljaninu, djete bez pratnje na ulici je u visokom riziku i potrebi, tako da njihov tretman mora biti u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavnim okvirom.
 9. Tražimo od MUP-a TK da pojača svoje kontrole na autobuskoj stanici u Gradu Tuzla, te raskrsnicama u gradovima TK, kako bi se povećala sigurnost i bezbjednost građana, naših volontera i ljudi u pokretu, posebno u situacijama povećanog priliva migranata i tokom podjele hrane i potrepština.
 10. Tražimo od MUP-a TK da se posveti procesuiranju kriminalnih radnji domaćeg stanovništva vezanih za zloupotrebu migrantske situacije, od rasturanja narkotika, do nehumanog odnosa i vrijeđanja.
 11. Apelujemo na doktore u primarnoj zaštiti i farmaceutske kuće u TK, da ne izdaju/prodaju olako recepte/lijekove migrantima za kontrolisane supstance.
 12. Pozivamo građane Tuzlanskog kantona da budu otvoreniji prema migrantima u smislu poštivanja ljudskih prava ljudi u pokretu, prvenstveno prava na slobodno kretanje, javni prevoz, smještaj, i korištenje drugih usluga.

Svjesni smo da su građani TK uplašeni i da negoduju zbog neriješene situacije sa boravkom migranta na autobuskoj stanici u Gradu Tuzla, ali i na ulicama naših gradova u TK. Upravo iz straha i nagomilanih frustracija, građani se često koriste govorom mržnje, ne samo prema migrantima, nego i prema našim humanitarnim radnicima i volonterima, što smatramo krajnje nekorektnim.

Stoga i apelujemo da se situacija sa migrantima u Tuzlanskom kantonu što prije riješi kroz sistemska riješenja, u okviru zvaničnih prihvatnih centara za migrante, koje će obezbjediti Ministarstvo sigurnosti BiH, u saradnji sa nižim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.

Do tada, trebamo svi znati, da smo dužni da se odgovorno suočimo sa globalnim problemom iregularnih migracija na sve moguće načine, od zaštite naših granica do punog poštivanja ljudskih prava ljudi u pokretu koji se trenutno nalaze u BiH pokušavajući da nastave svoj put ka Evropi.

Koristimo priliku da se zahvalimo Tuzlanskim volonterima, svim građanima i donatorima koji su pružili pomoć u dosadašnjem zbrinjavanju migranata na području Tuzlanskog kantona.

Izvor:RTV TK