Radi smanjenja gužvi po poslovnicama zdravstvenog osiguranja i nesmetanog obezbjeđenja kontinuirane zdravstvene zaštite, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, obavijestili su građane, koji su u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona (”Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/17) oslobođeni plaćanja participacije, da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona počeo sa utvrđivanjem prava na oslobađanje od plaćanja participacije za 2020. godinu, te da se za navedeno pravo obrate poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta.

Kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije i dokumentacija na osnovu koje se utvrđuje osnov za oslobađanja su:

 1. učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov osiguranja) – dokumentacija: potvrda o redovnom školovanju, odnosno potvrda o redovnom studiranju, izdata od nadležne školske i visokoškolske ustanove za učenike i redovne studente od 15. do navršene 26. godine života, ukoliko potvrda nije već evidentirana u bazi podataka Zavoda;
 2. vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60% i više – dokumentacija: grupno uvjerenje izdato od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kojim se potvrđuje status ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti od 60% i više;
 3. civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60% – dokumentacija: uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad za civilne žrtve rata i invalide s utvrđenim invaliditetom od 90% i 100%, odnosno nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, odjeljenje u Tuzli za invalide sa manjim procentom invalidnosti, a većim od 60%;
 4. članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine – dokumentacija: grupno uvjerenje izdato od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kojim se potvrđuje status članova porodice šehida, odnosno članova porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja;
 5. penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku – dokumentacija: odrezak posljednje penzije (čeka penzije) u tekućoj godini ili odrezak posljednjeg izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji odnosno uvjerenje nadležnog nosioca penzijsko-invalidskog osiguranja iz kojeg proizilazi da se ne radi o srazmjernoj penziji;
 6. lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku – dokumentacija: uvjerenje Poreske uprave FBiH iz kojeg proizilazi da navedeno lice ne ostvaruje mjesečne prihode preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 7. osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova – dokumentacija: rješenje mjesno nadležnog centra za socijalni rad o smještaju osiguranog lica u ustanovu socijalne zaštite;
 8. raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku – dokumentacija: uvjerenje nadležne gradske/općinske službe za raseljena lica i uvjerenje Poreske uprave FBiH iz kojeg proizilazi da navedeno lice ne ostvaruje mjesečne prihode preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 9. za osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta – dokumentacija: karton (knjižica) davaoca krvi izdat od nadležne zdravstvene ustanove, odnosno potvrda ili drugi dokument nadležne zdravstvene ustanove;
 10. osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja – dokumentacija: potvrda zdravstvene ustanove iz koje proizilazi da je osigurano lice davalac dijela ljudskog tijela u svrhu liječenja;
 11. osigurana lica koja su prijavljena kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica a koja nisu prijavljena na zdravstveno osiguranje preko JU Služba za zapošljavanje, kao nosioci osiguranja – dokumentacija: uvjerenje JU Službe za zapošljavanje za osigurana lica koja su prijavljena kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica;
 12. djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjena kao trajno nesposobna za samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranje kao članovi porodice roditelja – dokumentacija: izvod iz matične knjige rođenih i rješenje o trajnoj nesposobnosti za samostalan život i rad, izuzev ako su ta lica već evidentirana kao članovi porodice do 18. godine života.

Pored navedenih kategorija osiguranih lica oslobođene su i sljedeće kategorije i to za period važenja ovjere zdravstvene legitimacije:

 1. djeca do navršenih 15. godina života;
 2. osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
 3. osigurana lica koja su prijavljena kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica i koja su prijavljenja na zdravstveno osiguranje preko iste, kao nosioci osiguranja.