Vlada je jučer donijela odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, ovim izmjenama u Program su uvrštena sredstva za kapitalne investicije u JU OŠ „Šerići” Živinice, JU OŠ „Podorašje” Srebrenik, JU OŠ „Rapatnica” Srebrenik, JU OŠ „Hamdija Kreševljaković” Kamberi Gradačac, JU MSŠ Kalesija i JU OŠ „Hasan Kikić” Gračanica, kao i sredstva za nabavku opreme za potrebe Odsjeka za saobraćaj u Ministarstvu obrazovanja i nauke, a koja je potrebna u radu sa kandidatima koji polažu ispite iz oblasti saobraćaja.

A.Osmičić