Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” Gradačac, predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona – 1 član

1. Opis upražnjene pozicije:
Upravni odbor zdravstvene ustanove obavljat će poslove u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i druge poslove utvrđene Statutom odnosno osnivačkim aktom ustanove.
Mandat predstavnika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” Gradačac, predstavnika Ministarstva je onoliko vremena koliko traje mandat predstavnika osnivača iz Odluke Grada Gradačac broj 01-05-137/19 od 04.12.2019.godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

2. Opći uslovi:
Opći uslovi za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada su:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta)
u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
d) da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03, 34/03, 65/13),
f) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
g) da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,
h) da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
i) da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
j) da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri;


3. Posebni uslovi:
Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje člana Upravnog odbora u Javnim zdravstvenim ustanovama su:
a) stepen obrazovanja VSS ili VŠS,
b) najmanje 1 godine radnog iskustva u struci,
c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog
društva,
d) da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od d) i e) izrazit će se u bodovima
od 1-5.

4. Dužina trajanja mandata: onoliko vremena koliko traje mandat predstavnika osnivača iz Odluke Grada Gradačac broj 01-05-137/19 od 04.12.2019.godine,

5. Naknada za rad: Mjesečna naknada propisana posebnom odlukom.

6. Mogućnost ponovnog imenovanja: nema ograničenja za ponovno imenovanje,

7. Uslovi službe: definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac.

Potrebni dokumenti za prijavu:
Uz prijavni obrazac koji sadrži adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti:
1. kraću biografiju,
2. ovjerenu kopiju diplome,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starija od 6 mjeseci,
5. uvjerenje da ima najmanje 1 godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja stručne spreme,
6. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
7. ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
8. ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03, 34/03, 65/13),
9. ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,
10. ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
11. ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
12. ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,
13. ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude imenovan bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
2. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.
Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.
Dokumenti koji se predaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Oglas će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, jednom dnevnom listu koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, web stranici Vlada TK- Ministartsvo zdravstva.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana poslednje objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, ul. Rudarska broj 72.,75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje člana

Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Gradačac, predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: OVDJE