Javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija u zgradi bivšeg SŠC «Hasan Kikić»

612

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Sl.list SR BiH”, br. 33/77, 12/87, 30/90 i “Sl.list R BiH”, br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine F BiH”, broj 17/14), člana 9. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u zgradi bivšeg SŠC «Hasan Kikić», putem licitacije br.01-05-114/19 od  28.03.2019. godine  i člana 38. stav 1. tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12i 1/17), Općinski načelnik općine Gradačac dana 16.04.2019. godine, objavljuje:

                                                   J  A  V  N  I     O  G  L  A S 

za davanje u zakup poslovnih prostorija

          u zgradi bivšeg SŠC «Hasan Kikić», putem licitacije

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je davanje u zakup putem licitacije –  poslovne prostorije u zgradi bivšeg SŠC «Hasan Kikić» izgrađenog na parceli k.č.br. 642/5 NOVI SREDNJOŠKOLSKI CENTAR  Zgrada obrazovanja površine 2561 m2 i  zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 10145 m2 k.o.Gradačac I korisnik Općina Gradačac sa 1/1, i to prostorije koje se nalaze u

– prizemlju + sprat  ukupne površine  640,84 m2    

S obzirom da je općina Gradačac izvršila rekonstrukciju prostora u svrhu uspostave Edukacionog centra za prekvalifikaciju kadrova u privredi zajedno sa TIKOM, poslovne prostorije se daju u zakup u te svrhe, a  radi pružanja podrške za uspostavu funkcionalnog i efikasnog centra za stručno osposobljavanje prilagođen potrebama privrednih subjekata.

Početna cijena zakupnine iznosi  640,84 KM, bez uračunatog  PDV-a,

(1m2 x 1,00 KM shodno Odluci o davanju u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu
općine Gradačac br.01-05-477/2017 od 27.12.2017).

 Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed i to najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovne prostorije se daju u zakup na period od dvije godine, počev od zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim fizičkih i pravnih lica koja prema Općini Gradačac imaju neizmireno dugovanje, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-rješenje o upisu u sudski registar

-ovjerena kopija lične karte, za fizička lica

-punomoć u formi notarski obrađene isprave, za lica koja ne učestvuju u svoje ime

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac (potvrda budžeta općine Gradačac),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od  65,00 KM kod komisije za provođenje postupka licitacije, a neposredno prije provođenja postupka

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat kapare.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na Radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Gradačac.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u prostorijama Općine Gradačac u Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u sobi br. 11 dana 25.04.2019.godine u 13.00 sati.

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u zgradi bivšeg SŠC «Hasan Kikić», imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najviši, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranilaštva Gradačac.

Ugovor o zakupu će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade snosi zakupac.

Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od zaključenog postupka licitacije, smatrati će se da je odustao od ponude, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem. 

V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                              mr.sci Edis Dervišagić

Preuzeto: gradacac.ba