JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina u vlasništva Grada Gradačac

(nekretnina na kojoj se nalazilo “JP Veterinarska stanica” d.o.o. Gradačac)

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije prodaje sljedeću nekretninu :

-k.č. broj 2398/1 „Veterinarska stanica“ poslovna zgrada u vanprivredi 590 m2, poslovna zgrada u vanprivredi 176 m2, poslovna zgrada u vanprivredi 77 m2, pomoćna zgrada u vanprivredi 31 m2, zemljište uz vanprivrednu zgradu 1935 m2 upisanu u p.l.u broj 350 i el.zk.ul.2704 k.o. Gradačac I kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac sa dijelom 1/1 za početnu cijenu od 716.295,00 KM shodno procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

Početna prodajna cijena nekretnine utvrđena je na bazi 255 KM/m2 shodno procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

U kupoprodajnu cijenu nekretnine uračunati su i pripadajući elektro i hidro-komunalni priključci.

Na parceli opisanoj u stavu 1. ovog člana je prema urbanističkom rješenju planirana izgradnja kolektivnog objekta sa sadržajima centra (stambeno-poslovni objekat, sa ustanovljenom makismalnom spratnosti Prizemlje+3 sprata).Pored ove namjene, na toj parceli je planirano i vanjsko uređenje oko tog objekta u vidu saobraćajnih površina (kolsko-pješačke saobraćajnice i parkinzi), te slobodnih površina (popločanja/pješački platoi i zelenilo).

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

-ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

-ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

-ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu

-dokaz o uplati  kapare

III KAPARA

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10% početne prodajne cijene i to iznos od 71.629,50 KM

na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenoj kapari, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćene kapare će biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku koji kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 31.03.2020. godine (Utorak) sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15).

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena za kupovinu predmetne nekretnine.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

Ako ne uspije prva licitacija, licitacija se ponavlja.Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno i u tom slučaju, raspolaganje nekretninom se može izvršiti neposrednom pogodbom,  s tim što cijena nekretnine koja se prodaje, ne može biti niža od tržišne cijene te nekretnine.

V NAČIN, UVJETI I ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se kupoprodajni ugovor u zakonom propisanoj formi, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva  Gradačac.

Po zaključenju ugovora, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene kapare, uplatiti na način i pod uslovima definisanim kupoprodajnim ugovorom, u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Troškove obrade kupoprodajnog ugovora, takse za uknjižbu u katastarskom operatu i zemljišnoknjižnoj evidenciji i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje i realizaciju ugovora snosi u cijelosti kupac.       

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u ugovorom određenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Predaju u posjed i uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac će steći nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene i izmirenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom.

VI OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa nekretninom koja je predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči Gradske uprave i na radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

Izvor: Grad Gradačac