Gradsko vijeće Grada Gradačac je na 4. sjednici  održanoj 21.11.2019. godine usvojilo Nacrt Odluke o  uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe  na području Grada Gradačca.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u  četvrtak, 30.01. 2020. godine u 11:00 sati u Sali za sjednice Grada Gradačca.

Subjekti javne rasprave su:  Gradsko vijeće, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe i tijela, i mjesne zajednice Grada Gradačca, udruženja građana, privredni subjekti, te građani.