Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH. U obrazloženju je navedeno da nova rješenja omogućavaju otklanjanje smetnji i slabosti u primjeni Uredbe, te pojednostavljuju vođenje postupka i povećavaju njegovu efikasnost.
 
Pored ostalog, novina je da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti provodi bez odlaganja, a disciplinska prijava za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana saznanja da je počinjena povreda službene dužnosti.
 
Također, disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti državnog službenika pokreće se u roku od 30 dana od prijema prijave. Prvostepeni disciplinski postupak ne može trajati duže od 60 dana od donošenja rješenja o njegovom pokretanju, a drugostepeni mora se okončati u roku od 60 dana od kada je Odboru državne službe za žalbe dostavljena žalba na prvostepenu odluku.
 
Nove su i odredbe koje se odnose na rokove zastarijevanja slučajeva.