Nacrt zakona o podršci porodici s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje osnovna materijalna prava za podršku porodicama s djecom (dječji dodatak i novčana pomoć neuposlenim porodiljama), postupak, uslove i način za ostvarivanje prava, financiranje materijalne podrške porodicama s djecom, nadzor i druga značajna pitanja iz ove oblasti.

Podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici.

Ukoliko se Zakon o podršci porodici s djecom u konačnici usvoji sve porodice i sva djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će zakonski jednako tretirana: a to znači da će imati isti doplatak iz Federalnog budžeta. Nacrt ovog zakona jučer je usvojen na sjednici Doma naroda FBiH. Poznato je da je iznos dječijeg doplatka do sada oscilirao i da su bili različiti od kantona do kantona. U tuzlanskom kantonu osnovni dječiji doplatak iznosi 20 KM po djetetu, osim za porodice koje imaju troje i više djece gdje je taj iznos 40 KM po djetetu, te 50 KM za djecu sa poteškoćama u razvoju. Frapantan je podatak da u čak pet kantona u Federaciji djeca ne dobivaju dječiji doplatak.

Iznos dječijeg doplatka po kantonima:

KANTON SARAJEVO – 33 KM

SREDNJOBOSANSKI KANTON – 30 KM

BOSANSKO-PODRINJSKI – 29 KM

TUZLANSKI KANTON – 20 KM

ZENIČKO-DOBOJSKI – 14,50 KM

”Predviđa se da će za realizaciju ovog prava na teritoriji Federacije biti potrebno 34 miliona KM. Sredstva bi bila obezbijeđena u federalnom fondu i na taj način bi na svakom pedlju Federacije djeca dobila isti iznos doplatka. To bi trebalo da bude 6% od prosječne plate. U našem kantonu kada se usvoji odnosit će na 1000 do 1500 djece u Tuzlanskom kantonu. Jedan od primarnih uslova je bio da prihodi domaćinstva odnosno porodice ne prelaze 7% prosječne plate u kantonu što zaista govori da se radi o porodicama koji su preživljali na minimumu, sa sredstvima koja nisu dovoljna ni kada prime ova sredstva. Ako govrimo o 20KM koje su dobijali to nije dovoljno ni za jednu školsku užinu dnevno tokom mjeseca” rekla je Sahiba Srna, pomoćnica direktorice Udruženja ”Zemlja djece”.

Nakon usvojenog nacrta zakona slijedi javna rasprava, a onda i ostale procedure. Da bi se zakon usvojio, potrebno je da bude usvojen u oba doma Parlamenta FBiH. Tako i dalje nije poznato kada će porodice i djeca dobiti veći iznos dječijeg doplatka.

Izvor: RTV Slon