Javna rasprave će se održati u vremenu od 20.07.2020. godine do 19.08.2020. godine.

Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe i tijela i mjesne zajednice grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti, te građani grada Gradačca.

Pozivaju  se sva zainteresovana lica da u toku provođenja javne rasprave dostave prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke  u pisanoj formi na adresu Gradske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili putem e-mail adrese: opc.grad@bih.net.ba najkasnije do 17.08.2020. u 16.00 sati.