GRADONAČELNIK

Broj: 02-30-2266/2020

Gradačac: 18.09.2020.godine

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine.

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

1.Viši referent komunalni redar u Gradskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme jedan izvršilac.

Više o oglasu OVDJE