GRADONAČELNIK

Broj: 02-30-1387-1/21

Gradačac, 24.05.2021.godine

Na osnovu odredbi člana 74. i 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), člana 105. i 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09)i Odluke o potrebi prijema namještenika i pripravnika u radni odnos, broj: 02-30-1387/21 od 21.05.2021.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos

u Gradu Gradačac

A) NAZIV RADNIH  MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

01. Viši referent arhive u Gradskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

02. Referent za administrativne poslove, evidenciju i popunu struktura CZ i MTS u Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

03. Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozaču Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme – dva (2) izvršioca.

04. Pripravnik vatrogasac-vozač u Službi civilne zaštite na određeno vrijeme na period trajanja pripravničkog staža  od 6 (šest) mjeseci – dva (2) izvršioca.

Opis poslova radnih mjesta i status

Pozicija 01: Viši referent arhive

1)      brine se o čuvanju arhivske građe pohranjene u arhivu;

2)      vrši valorizaciju arhivske građe (sređivanje, obradu, korištenje i slično);

3)      vrši arhiviranje završenih predmeta, provjerava da li je predmet okončan i spreman za arhiviranje, sređuje akte i predmete za arhivu po klasifikacionim oznakama i rednim brojevima, otvara fascikle za predmete koji se po klasifikacionim oznakama odlažu u arhivu;

4)      izdaje dokaze o činjenicama iz pohranjene arhivske građe – ovjerenih prepisa, akata, dokumenata prema ZUP-u;

5)      vrši tehničko-tehnološku zaštitu arhivske građe;

6)      vodi brigu o standardima smještaja arhivske građe i opreme;

7)      vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu Pomoćnika Gradonačelnika i Šefa Odsjeka.

Pozicija 02: Referent za administrativne poslove, evidenciju i popunu  struktura CZ i  MTS  

1)      vodi poslove ekspedita, zavođenje akata, raspodjele prema signiranim službenicimna, prijem obrađene i pripremljene pošte, otprema i ulaganje arhivirane pošte, od strane službenika, prema važećim propisima;

2)      vrši prijem i otpremu pošte, putem knjige prijema, otpreme pošte i knjige otpreme računa;

3)      vrši arhiviranje predmeta i odgovara za njeno ispravno ulaganje i jednostavno pronalaženje, te uredno zahtjeva povratak već urađenih akata i njihovo ulaganje u arhivu;

4)      unošenje podataka i priprema poziva i drugih administrativnih materijala, prijem i otprema pošte;

5)      vodi kartoteku i mobilizacijske pozive organizovanih struktura civilne zaštite na nivou Grada u skladu sa važećim propisima;

6)      u provođenju organizacijsko-mobilizacijskih poslova vodi propisane evidencije u kurirsko-pozivarskoj službi;

7)      vrši operativne poslove popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i MTS-om;

8)      duži MTS i vodi propisane evidencije o istom;

9)      vodi evidenciju prisustva o obukama, vježbama i akcijama zaštite i spašavanja;

10)   obavezan je provoditi aktivnosti pod posebnim uslovima rada (aktivnosti u vrijeme   neposredne opasnosti od prirodne nesreće, kao i u vrijeme prirodne nesreće, koje zahtijevaju rad u posebnim – otežanim uslovima duže radno vrijeme, rad u noćnim satima, rad neradnim danima i u dane praznika i dr.) u skladu sa Zakonom;

11)   vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih

 evidencija;

12)   vrši i druge poslove i radne zadatke zavisno od nastale situacije ili koje mu naloži Šef   

Odsjeka i  Šef Službe.

Pozicija 03: Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozač

Opis poslova:

1)      učestvuje u vatrogasnim intervencijama;

2)      obavlja  dežurnu   službu   u  objektima  Vatrogasne jedinice   i   na  objektima  gdje Vatrogasna jedinica vrši protivpožarna dežurstva;

3)      održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju;

4)      kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava;

5)      poslije intervencije vozila snabdijeva sredstvima za gašenje;

6)      vrši poslove iz svoje uže specijalnosti iz građanstva;

7)      učestvuje na sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara;

8)      odgovoran je za upotrebu lične zaštitne opreme za vrijeme vatrogasne intervencije;

9)      odgovora za blagovremeno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova;

10)   odgovara za provođenje pravila službe vatrogasnih jedinica;

11)   odgovara za poštivanje i provođenje odluke o unutrašnjem redu;

12)   odgovara za kolegijalan odnos i poštivanje radne discipline;

13)   stalno opšte i stručno obrazovanje;

14)   obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIH MJESTA:

 Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

– Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu za poziciju 03. i 04. i to:

Pozicija 01:

– SSS – IV stepen društvenog smjera,

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima  državne službe,

– položen ispit za arhivara (arhivistički ispit),

– poznavanje rada na računaru,

– najmanje deset (10)  mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Pozicija 02:

– SSS – IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,

 – položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

 – najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Pozicija 03:

– SSS – najmanje III stepen tehničkog smjera,

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

– najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

– položen ispit za profesionalnog vatrogasca,

– da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i

  krivično djelo protiv imovine,

– vozačka dozvola „C“  kategorije.

Pozicija 04:

– SSS – najmanje III stepen tehničkog smjera,

– da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i

  krivično djelo protiv imovine,

– da nije stariji od 25 godina života,

– da kandidat nema ostvaren radni staž/ iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme 

  SSS, do objave Javnog oglasa,

-vozačka dozvola „C“  kategorije.

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci) – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;              

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;

4. izvod iz Matične knjige rođenih – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;

6. ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;

7. ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i

Hercegovine – za poziciju 01., 02., 03. i 04.;

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme – za poziciju 01., 02. i 03.;

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike  za rad u organima državne službe – za poziciju 01., 02. i 03.;

10. dokaz  o položenom arhivističkom ispitu – za poziciju 01.;

11. dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenja škola ili drugih institucija koje se bave obukom na računaru) – za poziciju 01.;

12. uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca – za poziciju 03.;  

13. ovjerena fotokopija važeće vozačke dozvole „C“ kategorije – za poziciju 03. i 04.;                                                     

14.dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenje izdato od nadležnog Suda- ne starije od tri mjeseca) i dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine (uvjerenje izdato od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova-ne starije od tri mjeseca) – za poziciju 03. i 04.;

15. dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme SSS (uvjerenje izdato od Porezne uprave FBiH ) i ovjerena izjava da kandidat nema ostvaren  radni staž/ iskustvo u struci koju je stekao obrazovanjem – za poziciju 04.;

16. ovjerena izjava o saglasnosti nosioca podataka (izjava podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/2006, 76/2011 i  89/2011) – za poziciju: 01., 02., 03. i 04.

Napomene:

1) Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

2) Lica koja nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

3) Lica koja nemaju položen arhivistički ispit, dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

4) Lica koja nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, dužni su ga položiti najkasnije u roku od jedne (1) godine od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

5) Kandidati koji budu primljeni u radni odnos kao pripravnici, polažu ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od tri (3) mjeseca po isteku pripravničkog staža.

6) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

D) ROK TRAJANJA OGLASA

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom list “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili  putem pošte preporučeno na adresu Grad Gradačac- Gradonačelnik Grada Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića, broj 54, 76 250 Gradačac sa naznakom:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA I PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS U GRADU GRADAČAC (označiti radno mjesto) – NE OTVARATI“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.