JAVNI OGLAS

Predmet javnog oglasa je izdavanje u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije, označenog kao:

-k.č.br.1395/23 (678/53)  Polje oranica njiva 6.klase 50.000 m2 k.o. Porebrice upisana u el.zk.ul.br. 502 k.o. Porebrice posjednika i vlasnika Grad Gradačac sa 1/1, 

-jugoistočni dio k.č.br.1395/25 (678/10) Polje oranica njiva 6.klase u površini od cca 10.000 m2 k.o. Porebrice upisana u el.zk.ul.br. 47 k.o. Porebrice, radi organizovanja tržnice, na kojoj je predviđena uslužno-trgovačka djelatnost, trgovačka djelatnost, manje proizvodne djelatnosti, pakeraj, skladišta, a shodno Izvodu iz Regulacionog plana Porebrice u Gradačcu, kao komunalna djelatnost koja se ne finansira iz budžeta Grada Gradačac, a obavljanje djelatnosti će biti izvršavano u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Početna cijena zakupnine iznosi 0,5 KM/m2, odnosno 30.000,00 KM mjesečno, bez uračunatog  PDV-a.

Zemljište se daje u zakup od 15.03.2021. godine odnosno od zaključenja ugovora, na period od 5 godina, a  zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Zakupac je obavezan pribaviti bankarsku garanciju zakupnine u iznosu godišnje zakupnine, naplative u cijelom periodu zakupodavnog odnosa uz ugovorenu klauzulu “bez prigovora” ili “na prvi poziv” ili da izvrši uplatu zakupnine godinu dana unaprijed, a ugovor o zakupu će se smatrati raskinutim ukoliko zakupac uzastopno ne plati dvije mjesečne zakupnine.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna lica koja imaju registrovanu potrebnu djelatnost, osim pravnih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirenih dugovanja po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirena dugovanja po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-aktuelan izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca,

-ovjerena punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime (u formi notarski obrađene isprave),

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta Grada Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 3.000,00 KM.

Kaparu uplatiti na račun Grada Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke.

Javni oglas o dodjeli u zakup zemljišta putem licitacije, biće objavljen u sredstvima javnog informisanja i to u Dnevnom listu „Oslobođenje“,  na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči Grada i na stanici Radio Gradačac.                                              

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u službenom prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11 dana  04.03.2021. u 9:00 sati.  

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup

zemljišta, imenovana od strane Gradonačelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno i licitacija se ponavlja.

Ako se na ponovljenu licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup zemljišta, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup po preuzimanju predmeta zakupa od postojećeg zakupca, najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja licitacije, a nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Prije zaključenja ugovora, učesnik licitacije je obavezan pribaviti bankarsku garanciju zakupnine u iznosu godišnje zakupnine, naplative u cijelom periodu zakupodavnog odnosa uz ugovorenu klauzulu “bez prigovora” ili “na prvi poziv” ili potvrdu o izvršenoj uplati zakupnine godinu dana unaprijed.

Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu.

Postojeći zakupac „Nova pijaca „ doo Gradačac je 2010.god. zaključio Ugovor o zakupu, sa njegovim aneksima, a zakupodavni odnos ističe 15.03.2021.god.

Ukoliko na licitaciji ponuda „Nove pijace“ doo Gradačac bude utvrđena kao najpovoljnija, sa istim će se zaključiti ugovor o zakupu zemljišta.

Ukoliko ponuda postojećeg zakupca ne bude utvrđena kao najpovoljnija, isti je dužan predmet zakupa predati zakupodavcu oslobođen od lica i stvari, koji će zakupodavac odmah predati novom zakupcu. Primopredaja predmeta zakupa će se izvršiti po isteku postojećeg ugovora,a najkasnije 05.04.2021., koji će preuzeti komisija formirana od strane Gradonačelnika, te sačiniti zapisnik.

V OSTALO

Obavještavaju se sva zainteresovana lica kao i potencijalni učesnci da je u toku sudski postupak pred nadležnim Općinskim sudom u Tuzli radi utvrđenja prava vlasništva i građenja na tuđem zemljištu, na parceli 1395/1 k.o. Porebrice, zbog izgrađenog objekta u periodu od 2004-2007 godine, površine 90 m2 po tužbi tužioca „Voćar“ doo Brčko.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica kao i potencijalni učesnici da je u toku sudski postupak pred nadležnim Općinskim sudom u Tuzli radi utvrđenja prava vlasništva k.č.br. 678/53 (1395/1) k.o. Porebrice, po tužbi tužioca „Nova pijaca“ doo Gradačac.

Sve dodatne informacije kao i dokumentacija o nekretnini zk.izvadak, kopija katastarskog plana, Izvod iz Regulacionog plana i drugo, mogu se dobiti u Gradskoj Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.