Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup krug „Gradine“, cjelokupni objekat „Gradine“, objekat „Lovac“ sa parking prostorom ispred „Gradine“ koji se nalazi na zemljištu k.č. broj 1197 „Konak Zmaja od Bosne“ kuća i zgrada 337 m2, dvorište 3254 m2 k.o.Gradačac II, upisanoj u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.2024 posjed Grada Gradačac, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 1.260,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

Navedeni iznos zakupnine predstavljat će početni iznos zakupnine u postupku licitacije, a najpovoljnijem ponuđaču će u ponudu odnosno mjesečnu zakupninu biti uračunat i PDV.

–  Predmet zakupa se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti, odnosno u turističko-propagandne svrhe.

–  Predmet zakupa je 2001. godine izdat u zakup „ZEBED“ EXPORT-IMPORT“ d.o.o. za proizvodnju, ugostiteljstvo i turizam Gradačac, a zakupodavni odnos traje do 10.11.2020. godine.

U slučaju da na licitaciji postojeći zakupac bude najpovoljniji ponuđač, sa istim će se zaključiti novi ugovor o zakupu u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju da na licitaciji neko treći, a ne postojeći zakupac, bude najpovoljniji ponuđač, postojeći zakupac će biti dužan osloboditi predmet zakupa od lica i stvari sa danom prestanka zakupodavnog odnosa koji je određen ugovorom.

–   Predmet zakupa se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

– Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

–  Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu

– dokaz o uplati  pologa

III POLOG

– Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 126,00 KM, i to na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

– Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

-Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

– Licitacija će se održati  dana 05.11.2020.godine (Četvrtak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08.30 sati.

– Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

-U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

– Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

– U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena zakupnine ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

V OBAVEZE ZAKUPCA

– Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

– Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

– Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

–  Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

– Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VI OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30 do 16.00 h.