Na današnjoj sjednici donesen je godišnji Program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ovaj dokument kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona, te je usaglašen sa Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona.

Programom rada predviđene su programske i tematske aktivnosti kojima će se realizirati projekti i aktivnosti za koje su sredstva predviđena u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2020. godinu. Analizirajući broj mjera može se reći da je Program rada Vlade za 2020. godinu nešto ambiciozniji nego Program za prethodnu godinu, te da je njime predviđena realizacija oko 245 pojedinačnih mjera, odnosno oko 10% više nego što je bilo predviđeno u 2019. Također, treba istaknuti da je u 2020. godini predviđeno donošenje 153 normativna propisa (zakoni, uredbe i td.), te pet strategija. Radi se o strategijama mladih TK, razvoja TK i zdravstva TK.
Realizacija i donošenje mjera iz Programa usmjereno je i ka realizaciji sredstava planiranih Budžetom Kantona za 2020. godinu. S tim u vezi podsjećamo da je osim programa podrške socijalnim kategorijama, za što je ove godine planirano 34.521.038,00 KM, odnosno 2.066.544,00 više u odnosu na plan 2019. godine, planirana je i realizacija značajnog broja razvojnih projekata na području našeg kantona.

Kada je u pitanju socijalna politika od 34,5 miliona KM, 850.000,00 KM se odnosi na povećanje dječijeg doplatka, dok se dio od 1.000.000,00 KM odnosi na novi program podrške pronatalitetnoj politici Tuzlanskog kantona. U oblasti kulture, sporta i mladih za tjelesnu kulturu i sport je planirano 855.000,00 KM, što je za 200.000,00 KM više u odnosu na plan 2019. godine. Također, pozicija podrške mladima planirana je u iznosu od 335.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019. godine za 180.000,00 KM.
Kada su u pitanju razvojni programi Vlade TK, uz 11,1 miliona KM namjenskih sredstva za zaštitu okoliša i 10,7 miliona KM sredstava vodnih naknada, za podršku razvoju Kantona u ovoj godini planirano je 1,5 miliona KM i što je za 470.000,00 KM više u odnosu na plan iz 2019. godine.
U oblasti obrazovanja treba istaknuti da su Budžetom planirana sredstva za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola zaključno sa 3. razredom, u iznosu od 540.000,00 KM, što će također biti jedna od aktivnosti Vlade i resornog ministarstva tokom 2020. godine.
Tokom 2020. Vlada će za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla izdvojiti 700.000,00 KM, za Međunarodni aerodrom Tuzla 330.000,00 KM, 200.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, 750.000,00 KM je planirano učešće Vlade Kantona u izgradnji Osnovne i Srednje muzičke škole, a kada je u pitanju predškolski odgoj i obrazovanje 245.500,00 KM je planirano za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja. Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 18.660.904,00 KM, i to na poziciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 5.342.089,00 KM, u dijelu sredstva vodnih naknada planiran je iznos od 7.755.000,00 KM, dok su u oblasti zaštite okolice planirani kapitalni transferi u iznosu od 5.184.815,00 KM.
Kada govorimo o kapitalnim izdacima, treba istaknuti i da je od ukupno planirano 22.889.105.00 KM. Od ovog iznosa 3.063.000,00 KM se odnosi na kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Od toga 1,2 miliona KM planirano za Upravu policije, iznos od 355.000,00 odnosi se na Kantonalnu direkciju robnih rezervi za nabavku roba za robne rezerve, a 500.000,00 KM za izgradnju JU OŠ „Banovići Selo” Banovići.
Također, u dijelu namjenskih sredstva planirana su sredstva u iznosu i 9.265.265,00 KM, od čega se najveći dio (4.920.185,00 KM) odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, 2.265.080,00 KM na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i 1.475.000,00 KM na Kantonalnu upravu civilne zaštite.
Sve navedeno, a posebno povećanje iznosa na razvojnim programima ukazuje da će 2020. godina biti veoma aktivna godina u kojoj je osnovni cilj Vlade, finansijski i normativno podržati razvojne projekte i napraviti kvalitetan iskorak ka stvaranju što povoljnijeg poslovnog i uopće društvenog ambijenta u Tuzlanskom kantonu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za praćenje kvaliteta zraka i predlaganje mjera za poboljšanje stanja. Zadatak Koordinacionog tijela je praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, analiza i predlaganje mjera u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka radi poboljšanja stanja kvaliteta zraka.

Izvor: Vlada TK