Danas od 09:00 sati počela je 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grdačac u sali Gradačačkog sajma .

Kolegij Gradskog vijeća je za ovu sjednicu predložio 27 tačaka dnevnog reda.

Predloženo je i razmatranje i usvajanje prijedloga o prodaji zgrade “Veterinarska stanica” za cijenu od 732.615,00 KM odnosno 255,00 KM/m2 shodno procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke. U kupoprodajnu cijenu nekretnine uračunati su i pripadajućo elektro i hidro-komunalni priključci.

Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije Gradine i Lovca. Početna cijena zakupnine iznosi 1.260,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

Prijedlog odluke (radi odlučivanja o Zahtjevu “Nova pijaca” d.o.o. Porebrice -Gradačac, po osnovu promijenjenih okolnosti uzrokovanih požarom 14.04.2019.godine).

Prijedlog programa rada JZU Apoteka Gradačac i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, te plan poslovanja JP Parkinzi d.o.o. Gradačac za 2020. godinu.

Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2020. godinu.

Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac.

Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za period 01.01.2019. – 31.12.2019.godine.

Informacije o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2018/19 godini.

Ovo su samo neke od tačaka koje će razmatrati vijećnici na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac.