Sjednica je počela sa radom od 9:00 sati, na dnevnom redu je 29 tačaka.

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području grada Gradačac.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stambenom zbrinjavanja korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona, označavanju objekata brojevima na području općine Gradačac.
4. Prijedlog odluke o upisu prava vlasništva na stanu.
5. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra – puta.
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za bušenje bunara.
7. Prijedlog odluke o uspostavljanju sistema za video nadzor na području grada Gradačac.
8. Prijedlog odluke o pristupanju izmjenama Regulacionog plana jezera Vidara i Hazna.
9. Prijedlog programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2020. godinu.
10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.
11. Prijedlog progama popravki i održavanja urbanog mobilijara, klupa, mostova i kanti za smeće na javnoj gradskoj površini.
12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik popravki i održavanja urbanog mobilijara, klupa, mostova i kanti za smeće na javnoj Gradskoj površini za 2020. godinu.
13. Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti na prijedlog Odluke o formiranju Radnog tijela za pripremu prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.
14. Prijedlog pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima Grada Gradačac.
15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP Parkinzi d.o.o. Gradačac do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK najduže do 90 dana od dana imenovanja.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
19. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac i imenovanju člana Upravnog obora do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
20. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Gradačac i aktivnosti Gradonačenika za 2019. godinu.

21. Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu.
22. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u Gradskim službama za upravu Grada Gradačac za period od 01.01.do 31.12.2019. godine.
23. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac za 2019. godinu.
24. Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačca za 2019. godinu sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2020. godini.
25. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac.
26. Izvještaj o radu i poslovanju JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za 2019. godinu.
27. Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama u 2019. godini.
28. Informacija o stanju bezbijednosti na području grada Gradačac za period januar-decembar 2019. godine.
29. Informacija o vodosnabdijavanju na području grada Gradačac.

Sjednica nije dostupna za javnost, zbog trenutne higijensko epidemiološke situacije. Po završetku iste Gradska uprava će obavijestiti javnost o istoj.

B1 TV