BH-Gas obavijestio je javnost da je Nadzorni odbor na sjednici 6. maja usvojio odluku o smanjenju cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije, a na prijedlog Uprave.

Cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije smanjena je sa 585 KM/1000 Sm3 na 530 KM/1000 Sm3 sa primjenom od 1. maja.

Analizirajući kretanje nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, u informaciji prema Nadzornom odboru, konstatuje se da je došlo do smanjenja cijena nafte i naftnih derivata od početka 2020. godine.

Istovremeno, analizirajući kretanje ruske cijene prirodnog gasa konstatuje se da je došlo do smanjenja i ove cijene, te da će ruska cijena prirodnog gasa imati pad i u narednom kvartalu 2020. godine.

Na bazi ovih pokazatelja Uprava BH-Gasa je predložila smanjenje veleprodajne cijene gasa prema distrubitivnim kompanijama. Nadzorni odbor BH-Gasa je prihvatio prijedlog Uprave i usvojio odluku da od 1. maja cijena za distrubutivne kompanije iznosi 530 KM/1000 Sm3 što je u odnosu na dosada važeću cijenu gasa (585 KM/1000 Sm3) smanjenje od 9,40 posto.

 Usvojena odluka sa obrazloženjem biće upućena u daljnju proceduru prema nadležnim ministarstvima tj. Vladi FBiH na konačno usvajanje.

Sve aktivnosti koje vodi BH-Gas imaju za cilj što veće korištenje prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivog energenta, a ovom korekcijom cijene prirodni gas postaje cjenovno još prihvatljiviji energent za korisnike na distributivnom sistemu.  

– Kada posmatramo cijenu prirodnog gasa na kraju 2019. godine u iznosu od 640 KM/1000 Sm3 i novopredloženu cijenu u iznosu od 530 KM/1000 Sm3 možemo konstatovati da će cijena prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama biti smanjena za ukupno 17 posto (640 KM – 585 KM – 530 KM) – navode iz BH-Gasa.   

Potrošnja prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo i u mjesecu maju ima trend povećanja i može se konstatovati da sezona grijanja i dalje traje, te kako sigurnost sistema ne smije biti dovedena u pitanje služba održavanja na gasnom sistemu je u punom pogonu i to na način da se ove obaveze izvršavaju kroz formirane timove, te sve čine da svi potrošači budu uredno snabdjeveni prirodnim gasom.

U slučaju da bilo ko primjeti bilo kakve tehničke nepravilnosti u snabdjevanju prirodnim gasom ili dužinom trase gasovoda uoči bilo šta što može uticati na ispravnost ili uredan rad gasnog sistema, moli se da kontaktira BH-Gas na telefone 033 724-220 i 061 170 678.

BiznisInfo

A.Osmičić