Javno preduzeće Autoceste FBiH objavilo je planove dinamike radova na autoputu Koridora 5C na zeničkom području, s posebim osvrtom na poddionicu autoputa A1 Klopče – Donja Gračanica koja je jedna od najzahtjevnijih poddionica na Koridoru 5C.Njena ukupna dužina iznosi 5,78 kilometara, a od značajnijih radova na poddionici podrazumijeva izgradnju četiri vijadukta, dva brdska tunela i most. 

Trasu ove poddionice presijecaju tri velika klizišta: Talami, Ričice i Pehare. Zbog toga se izvođenje radova na cijeloj dužini trase vrši u geološki vrlo složenim terenskim uvjetima, koji nisu bili detaljno obrađeni u glavnom projektu, te je došlo do prilagodbe trase autoceste i produžetka rokova izgradnje.

“Uz brojne probleme i izazove s kojima smo se susreli na ovoj poddionici, a uzrokovani izuzetno lošom geološko – morfološkom konfiguracijom tla, datum završetka radova očekujemo do kraja građevinske sezone 2020. godine. Ukupan procenat do sada izvršenih ugovorenih radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica iznosi 67 posto“, kazao je Samir Pirić, inžinjer JP Autoceste FBiH. 

Jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata na ovoj poddionici je most Babina rijeka, a gradi se tehnologijom slobodne konzolne gradnje i prelazi preko doline tj. korita Babine rijeke na maksimalnoj visini od 120 metara i to od nivoa rijeke do nivoa kolovoza. Krajnji rasponi su dužine 110 metara, a glavni raspon iznosi 165 metara.

Prema riječima Samira Pirića, sredinom mjeseca septembra predviđeno je spajanje desnog mosta Babina rijeka.

Na pomenutoj poddionici za stabilizaciju terena bit će ugrađeno 55 kilometara geotehničkih sidara, 26 kilometara šipova prečnika od 120 do 150 cm. Do sada je ugrađeno 13.350 tona armature i izmješteno je 6 kilometara visokonaponske mreže. Također, ukupna količina iskopa na ovoj poddionici je 1.650.000 , od čega će dio biti ugrađen u nasip.

U dio ove poddionice ulazi trasa na desnoj obali rijeke Bosne s kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne s kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

Vrijednost ugovora iznosi 107.879.289,94 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finansijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG. Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.

Kao što je već poznato, završeni su radovi na prvim kilometrima Zeničke zaobilaznice, tačnije poddionici Drivuša – Klopče dužine 2,23 kilometra. Najzahtjevnije građevine na ovoj poddionici bile su most Drivuša dužine 650 m i vijadukt Perin Han dužine 400 metara. 

Njihova širina iznosi 13,6 metara. Izvođač radova na poddionici Drivuša – Klopče bio je Hering d.d. Široki Brijeg, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je konzorcij Divel d.o.o. Sarajevo i M/S The Associated Engineering Partnership. Izgradnja poddionice Drivuša – Klopče koštala je 33.527.849,36 eura s PDV-om, a radovi su osigurani iz kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER).