Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika je 531.698i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Izvor: RTV Slon