Jučer je održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Nakon usvajanja dnevnog reda sa 30 tačaka započeo je radni dio sjednice.

Razmatran je i usvojen Nacrt Statuta Grada Gradačac kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i provođenju javne rasprave. Ovom odlukom se Nacrt Statuta Grada Gradačac upućuje na javnu raspravu u periodu od 45 dana. Javnu raspravu će sprovesti Komisija za Statut i opća akta. Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe i tijela, mjesne zajednice Grada Gradačac, javna preduzeća i javne ustanove na području grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti te građani grada Gradačac.

Nacrt Statuta Grada Gradačac bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac,ba ) a prijedlozi i sugestije u okviru javne rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi do isteka roka na adresu Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika- Komisije za Statut i opća akta ili putem e-maila na adresu: vijece@gradacac.ba

Vijećnici su usvojili i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-31.03.2021. godine kao i Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac za period 01.01. 2020-31.12.2020.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog programa održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta i trotoara u zimskom periodu za sezonu 2021.-2022. godina koji je usvojen o d strane gradskih vijećnika. Usvojen je i Izvještaj o radu Gradskog vijeća Gradačac za 2020. godinu kao i Prijedlog zaključka o izražavanju interesa za učešće u MEG projektu.

Vijećnici nisu usvojili Izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća na području grada Gradačac za 2020. godinu. Donešen je zaključak da Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća za narednu sjednicu pripremi rješenja o razrješenju članovima nadzornih odbora. Također i izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova na području grada Gradačac za 2020. godinu nisu dobili potrebnu većinu gdje će se također na narednoj sjednici donijeti rješenja o razrješenju članova upravnih odbora.

Vijećnici su upoznati s Informacijom o planu upisa učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2021.-2022. godinu kao i Informaciju o vodosnabdijevanju na području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnabdijevanja.

Gradonačelnik je upoznao vijećnike o provedenim aktivnostima na organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „ Dani šljive „ gdje je istakao da je na 3. sjednici Gradskog vijeća Gradačac donešena Odluka o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „ Dani šljive“ nakon koje je raspisan Javni poziv za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „ Dani šljive“.

Nakon završenog javnog poziva proveden je postupak odabira i ocjene podnesenih prijava po raspisanom javnom pozivu i odabrana je firma BOMS-expo d.o.o. Gračanica.

48. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „ Dani šljive „ održat će se u Gradačcu u periodu od 25-28.08.2021. godine u Sportskoj dvorani u Gradačcu uz pokroviteljstvo Grada Gradačac, Vlade  TK, Turističke zajednice TK i Privredne komore TK. U narednih nekoliko dana bit će organizovana i konferencija za štampu gdje će se javnost upoznati s više detalja o ovoj veoma bitnoj manifestaciji u Gradačcu.  

Izvor: Grad Gradačac