107. viteška motorizovana brigada je vojna jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Drugog korpusa Armije RBiH. Ulazila je u sastav Operativne grupe 1 – Bosanska Posavina. Formiranjem divizija u martu 1995, 213. viteška motorizovana i 217. viteška brdska brigada postale su dio 21. divizije.

Brigada je zvanično formirana 9. juna 1992. pod imenom 107. brigada HVO Bosanska Posavina, mada je postojala od 25. aprila, objedinjavanjem i stavljanjem pod jedinstvenu komandu formacija TO. Brigada je viteškom proglašena 15. aprila 1993. godine.

14. decembra iste godine preimenovana je u 107. vitešku motorizovanu brigadu. Iz ove brigade nastale su 15. januara 1995. 213. viteška motorizovana i 217. viteška brdska brigada.

1. septembra 1995, u strukturama Armije RBiH na području Gradačca bilo je uključeno 7.049 vojnih obveznika (78.3%), od čega 97.4% Bošnjaka. Poginulo je 624 boraca ovih triju brigada, a ranjeno je 1.226.

Zlatnim ljiljanom odlikovano je 39 boraca, uz po jednog nositelja Zlatne policijske značke i Zlatne policijske zvijezde.