Jučer je putem video konferencije održana 2. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Usvojen je predloženi rebalans budžeta grada Gradačac kojim su osigurana sredstva od 300 000 KM za poticaje u poljoprivredi, povećana sredstva za beneficije za socijalnu zaštitu za 100 000 KM i sada iznose 183 000 KM, povećana sredstva za zaštitu i spašavanje za 100 000 KM i sada iznose 180 000 KM.

Kako je objavljeno iz Gradske uprave, smanjeni su ili potpuno ukinuti izdaci za obrazovanje kadrova, materijal za popravak i održavanje zgrada, usluge štampanja, usluge reprezentacije, usluge stručnog obrazovanja, izdaci za rad komisija, finansiranje političkih stranaka, putnih troškova…

Ukinuto plaćanje zakupa

Usvojene su Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostorija, zgrada ili zemljišta te privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera i naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac.

Ovim Odlukama oslobađaju se plaćanja mjesečne zakupnine sva pravna i fizička lica koja sa Gradom Gradačac imaju zaključene ugovore o zakupu a kojima je Naredbama ili preporukama Štabova civilne zaštite svih nivoa vlasti zabranjen ili otežan rad uzrokovano pandemijom koronavirusa (COVID 19).

Usvojen je i Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode. Pravo na subvencioniranje ostvaruju korisnici koje je Centar za socijalni rad Gradačac ili nadležna služba Grada Gradačac registrovala kao socijalno ugrožene osobe sa nedovoljnim prihodima za preživljavanje (korisnici stalne socijalne pomoći), i korisnici sa prihodima do iznosa najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se priznaje za razliku mjesečne potrošnje po domaćinstvu u količini do 5 m3.

Usvojene su i Odluke o utvrđivanju javnog interesa kojima je omogućen nesmetan nastavak radova na realizaciji projekta vodosnabdijevanja.

Grad Gradačac

A.Osmičić