Druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac planirana je za 04.02.2021 u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” sa početkom od 09:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upis prava vlasništva u korist JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac.
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (put Ormanica).
 3. Prijedlog odluke o gubitku statusa dobra u opštoj upotrebi.
 4. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra – vode.
 5. Prijedlog odluke o gubitsku statusa javnog dobra put (Skenderović Midhat).
 6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske čestice (Aljić Sejfudin).
 7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke broj: 01-05-34/19. od 31.01.2019. godine (Mejremići).
 8. Prijedlog odluke o privremenom smanjenju zakupnine za objekat autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta.
 9. Prijedlog odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije.
 10. Prijedlog odluke o produženju Ugovora o zakupu sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi Javnom preduzeću „Parkinzi“ Gradačac broj: 02-14- 135/16. od 15.01.2016. godine.
 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavaja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac broj: 01-04-144/20, od 25.06.2020. godine.
 12. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranaka, za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.
 13. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda boračkih udruženja, humanitarnih organizacija, kao i udruženja i organizacija od posebnogkulturnog i društvenog interesa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.
 14. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremnog karaktera za 2021. godinu.
 15. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2021. godinu.
 16. Prijedlog odluke o visini nakade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2021. god.
 17. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje javne površine na određenoj k.č. na području grada Gradačac za potrebe sportsko-rekreacionog sadržaja za 2021. godinu.
 18. Prijedlog programa o dopuni Programa o javnim parkiralištima.
 19. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA

Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dostavila materijale po dvije tačke koje Kolegij Gradskog vijeća nije uvstio u prijedlog dnevnog reda 2. sjednice:

–  Prijedlog odluke o privremenom načinu korištenja i raspolaganja objektom sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima, kao dobra u opštoj upotrebi, do donošenja konačne odluke Gradskog vijeća.

– Prijedlog odluke o dopuni Odluke broj: 01-04-257/20, od 29.10.2020. godine.

Predlagač će uvrštavanje ove dvije tačke u dnevni red tražiti na sjednici Vijeća.