Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila jedan od ključnih strateških dokumenata, Strategiju razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina u kojoj su definisana četiri prioritetna cilja.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić na konferenciji za novinare, koja je održana nakon sjednice Vlade FBiH u Sarajevu, podsjetio je da je Federalni parlament 2017. godine usvojio Zakon o razvojnom planiranju i po čemu smo bili prvi u regiji što predstavlja veliku uspjeh. Na osnovu tog zakona Vlada je 2018. godine donijela odluku o izradi strategije razvoja. Naglasio je da je u procesu izrade strategije učestvovalo 476 članova, radnih grupa i na radionicama 1.400 učesnika svih nivoa vlasti i nevladinog sektora.

  • Definisana su četiri strateška cilja – ubrzan ekonomski razvoj, resursno efikasan i održiv razvoj, prosperitetan i inkluzivan društvani razvoj i transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor – dodao je Novalić.

Prema njegovim riječima, strategija će opredijeliti i rad svih vlada u FBiH, praktično u narednih deset godina. Prvi put su u strateškom dokumentu izdvojene i aktivne mjere čija realizacije daje značajan efekat na makroekonomske pokazatelje u FBiH.

  • Pod tim mjerama podrazumijevam prije svega strukturne reforme koje smo započeli još Reformskom agendom i dokumentom socio-ekonomskih reformi – istakao je Novalić.

Prema procjenama relevantnih međunarodnih i domaćih institucija, kako je naglasio federalni premijer, potpuna realizacija aktvnih mjera donosi značajan rast GDP-a koji je osnov za sve druge napretke u našem društvu.

Zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević kazala je da je Federalna vlada na današnjoj sjednici usvojila i Strategiju upravljanja dugom za period od 2021. do 2023. godine i navela da su simulacije pokazale da će Federacija BiH u tom periodu s vanjskim izvorima zaduživanja od 1,9 milijardi dolara uspjeti održati rast BDP-a od 2,5 do 3,5 posto, te da će dug sa sadašnjih 26,4 posto BDP-a porasti na 31,1 ili 31,5 posto BDP-a.

Dodala je da je osnovni temelj za izradu strategije bio postojeći portfelj duga FBiH, program javnih investicija od 2021. do 2023., dokument okvirnog budžeta FBiH od 2021. do 2023., te strategija razvoja FBiH za period od sedam godina.

  • Ciljevi strategije upravljanja dugom su osiguranje sredstava za finansiranje potreba Vlade uz prihvatljive troškove i rizike, kao i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira – istakla je Milićević.

Pojasnila je da portfelj duga koji je ostvaren sa 31. decembrom 2020. iznosi 5,8 milijardi KM, od čega vanjski dug čini 85,4 posto, a unutrašnji 14,5 posto, te prezirala da portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,5 posto, koja za unutrašnji iznosi 1,7 posto, a za vanjski 1,4 posto.

  • Rizik refinansiraja je značajan i trenutno za unutrašnji dug je 3,3 godine, dok je za vanjski 6,2 godine. Približno 40 posto vanjskog duga je osjetljivo na oscilacije deviznog kursa – kazala je Milićević.

Potcrtala je da se rizici koje strategija predviđa kreću od srednjih do visokih.