Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune plana novčanih tokova posljednji kvartal 2020. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka za odobravanje operativnih planova budžetskih korisnika za navedeni period.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo da izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2020. godine iz budžetskih sredstva u skladu sa Pregledom izmjena i dopuna operativnih planova za period 01.10.-31.12.2020. godine u iznosu od 94.160.961,74 KM.


Ovim izmjenama ukupno procijenjeni prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava u periodu 01.10.-31.12.2020. godine povećavaju se za 9 miliona KM i iznose navedenih 94.940.400,00 KM.


Odbor za likvidnost je utvrdio da ukupni rashodi i izdaci u skladu sa usvojenim Budžetom za 2020.godinu za posljednje tromjesečje ove godine iznose 94.160.961,74 KM. U skladu sa navedenim Odbor predviđa nastanak ukupnog finansijskog rezultata – suficita Budžeta TK za posljednji kvartal u iznosu od 779.638,26 KM, koji će se iskoristiti za pokriće deficita nastalog u toku ove kalendarske godine.