Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedloge Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ukupni prihodi, primici i finansiranje, te ukupni rashodi, izdaci i finansiranje u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iznose 431.488.434,00 KM, što je za 5.804.855,00 KM više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iz mjeseca maja.

Kada su u pitanju povećanja planiranih sredstava, bitno je istaknuti da su izmjenama Budžeta Kapitalni transferi planirani u iznosu od 19.271.051,00 KM i veći su za 7.260.000,00 KM ili 60,44% u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iz mjeseca maja. Sredstva vodnih naknada za realizaciju projekata u oblasti vodoprivrede su povećana za 2.000.000,00 KM, U oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice planirano je 1.414.000,00 KM više, a navedena sredstva se odnose za Program energetske obnove javnih objekata u saradnji sa UNDP BiH i projekte smanjenja zagađenja zraka na području Tuzlanskog kantona. Također, za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva predviđeno je dodatnih 1.000.000,00 KM. Rebalansom je također osigurano i 500.000,00 KM Upravi policije Tuzlanskog kantona i to za potrebe nabavke opreme. Tekuća rezerva planirana je u iznosu od 1.000.000,00 KM što je u odnosu na Izmjene i dopune Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iz mjeseca maja više za 450.000,00 KM. Ovo povećanje je napravljeno kako bi se osigurala sredstva za eventualne iznenadne troškove koji bi se mogli pojaviti kao posljedica pandemije korona virusa.

Sve naprijed navedeno ukazuje na opredjeljenje Vlade da, nakon prestanka primjene kantonalnog „korona zakona”, dio sredstava namijenjen za podršku privrednicima kojima je direktno i indirektno bio onemogućen rad a koji je ostao neutrošen, preusmjeri u programe i za projekte koji će kroz javne radove ponuditi angažman domaćoj privredi i na taj način također biti poticaj privrednicima sa područja našeg kantona.