Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, („ Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 10/20) i člana 12. Oduke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-04-01555-21 od 27.07.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog
kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa
(volonterski staž)